SLU-nyhet

Skadorna av granbarkborre större än väntat – kvar på rekordhöga nivåer

Publicerad: 25 november 2021
Döda granar ovanifrån. Foto.

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort.

Drygt 8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre under 2021, vilket är lika mycket som under 2020.

– Det är mycket oroande att vi fortsatt ser de här skyhöga nivåerna av skador. Nu behövs en än större kraftsamling av alla aktörer för att bryta trenden, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.

Årets skador är högst i Svealand där ungefär 4,3 miljoner kubikmeter gran har dödats. I Götaland är motsvarande siffra ungefär 3,9 miljoner.

– De största volymerna skadad skog är i Södermanland, Östergötland och Örebro län, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU, som ansvarat för inventeringen.  

80 procent av angripen gran står kvar

Av den totala volymen gran som angripits under 2021 stod 6,7 miljoner kubikmeter, över 80 procent, kvar i skogen vid inventeringstillfället. Endast cirka 1,6 miljoner kubikmeter var avverkad. Orsaken är troligen svårigheterna att hinna med och att vissa angrepp kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede.

– Att stora volymer skadad skog inte avverkas i tid är ett stort problem eftersom många granbarkborrar då kommer att övervintra och orsaka mer skador under nästa år. Här måste vi inom skogssektorn rannsaka oss själva och utvärdera vad vi kan göra mer utifrån våra olika roller och ansvar, säger Kerstin Ström.

Skogsstyrelsen kommer nu att analysera inventeringsresultatet tillsammans med andra myndigheter och skogliga företag i samverkansprojektet Stoppa borrarna.

– Det är en unik situation vi upplever nu och det här resultatet visar hur svårt det är att förutsäga hur skadenivåerna utvecklar sig efter kraftig torka. Fortsatt forskning krävs för att vi ska kunna komma tillrätta med granbarkborreproblemen och sätta in rätt åtgärder, säger Kerstin Ström.

Inventeringen har utförts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen. Inventeringen genomfördes inom ramen för Nationell Riktad Skadeinventering på ett urval av Riksskogstaxeringens provytor.

Nyheten publiceras även av Skogsstyrelsen.

Kontaktpersoner

Sören Wulff, Miljöanalysspecialist
Riksskogstaxeringen, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
090-7868352, 070-6761736, soren.wulff@slu.se

Kerstin Ström, Projektledare
Skogsstyrelsen
0470-726112, kerstin.strom@skogsstyrelsen.se

Fakta:

Skador av granbarkborre

Sedan den extremt torra sommaren 2018 har skadorna av granbarkborre ökat dramatiskt i Götaland och Svealand. Totalt har cirka 27 miljoner kubikmeter gran dödats. Det motsvarar ett ungefärligt virkesvärde på nära 12 miljarder kronor.

Tänk på säkerheten

Tänk på att det kan innebära risker med att vistas i skog där många döda träd står kvar. De döda granarna kan falla omkull utan förvarning över stigar och skogsvägar. Var särskilt försiktig om du vistas nära granar som tappat all bark och är silvriga i färgen. Tänk också på att det krävs erfarenhet och kunskap vid avverkning av angripna granar eftersom de beter sig annorlunda jämfört med friska granar vid avverkning.


Kontaktinformation