SLU-nyhet

Hållbarhet och strukturomvandling i svensk mjölkproduktion

Publicerad: 08 december 2021
Kor som äter

Svensk mjölkproduktionen är sedan länge en av grundstenarna i den svenska livsmedelssektorn. Samtidigt är det en sektor som genomgått en kraftig strukturomvandling. Hur har det påverkat lönsamheten och andra faktorer i olika typer av mjölkföretag? Det försöker forskningsprojektet ”Hållbarhet & strukturomvandling i svensk mjölkproduktion” besvara.

Detta tvärvetenskapliga projekt, som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, undersöker hur svenska mjölkbesättningar påverkas av den pågående strukturomvandlingen i primärproduktionen, med hänsyn tagen till olika typer av stöd. Projektet ska också ge ökad kunskap om enskilda företags val av strategier.

Målet är att fördjupa kunskapen om hur den pågående strukturomvandlingen påverkar lönsamhet i mindre och större mjölkbesättningar, öka kunskapen om hur omvandlingen påverkar biologisk mångfald, landskapsbild och utsläpp samt hur lönsamheten påverkas av olika typer av stöd. Dessa aspekter är centrala för att långsiktigt kunna driva den svenska modellen, både på sektor och företagsnivå, med mervärden kopplade till miljön och djurvälfärd.

Huvudsökande för projektet är Ruben Hoffman, institutionen för ekonomi, SLU. SLU kompetenscentrum företagsledning har som särskild uppgift att arbeta med kontakterna till rådgivningen och företagarna.

Fakta:

I projektet ingår följande forskningsfrågor: 

  1.  Vad förklarar skillnaderna i lönsamhet mellan mjölkbesättningar?

  2.  Hur påverkar strukturomvandlingen inom svensk mjölkproduktion
     a) lönsamhet i mindre och större mjölkbesättningar,
     b) den biologiska mångfalden och landskapsbilden i olika regioner
     c) utsläppen av växthusgaser och näringsämnen? 

    3. Hur påverkas svensk mjölkproduktion av olika typer av stöd?