SLU-nyhet

Ökad kunskap om vallodling

Publicerad: 08 december 2021
blå traktor med rött redskap

Vall odlas på mer än en tredjedel av den svenska åkermarken. Ändå är kunskapen om vallodling en svag punkt. Stiftelsen Lantbruksforskning har nu tilldelat ett stort forskareteam medel för en kunskapssammanställning på området vall.

Många rådgivare vittnar om att kunskapen om vallodling är bristfällig. Man tvingas arbeta med schabloner och nyckeltal som tagits fram för flera decennier sedan. Samtidigt utvecklas tekniken och inte minst digitaliseringen ger nya möjligheter att analysera vallens väg från åker till foderbord.

De som nu fått medel är ett stort forskarteam som sträcker sig över flera institutioner på SLU och flera avdelningar på RISE. Däribland SLU Kompetenscentrum företagsledning, som tillsammans med företaget Mårten Lidfeldt AB fått uppgiften att särskilt studera kunskapsläget inom vallodlingens ekonomi. Johanna Wallsten på SLU är huvudsökande.

Projektet har fått namnet Vallen i nordiskt perspektiv - kunskapssammanställning på området vall. Det omfattar har fyra delar; växtodling, skörd och konservering, fodervärde till olika djurslag och ekonomi och tilldelades 1,5 miljoner. Sammanställningen ska vara till nytta för näringens olika aktörer på kort och på lång sikt och bidra till att identifiera glapp befintlig forskning på området.