SLU-nyhet

SLU:s vattenforskning fick bra utdelning från de nationella forskningsråden under hösten 2021

Publicerad: 20 december 2021
Snöbelagd sjö och blå himmel, med skog i horisonten.

För några veckor sedan fattade Formas och Vetenskapsrådet beslut om vilka nya projekt som tilldelas forskningsmedel. Som vanligt föll SLU:s vattenforskning väl ut, hela 20 vattenprojekt finns med bland de beviljade ansökningarna. Extra glädjande är att flera vattenforskare tidigt i karriären får så kallade etableringsbidrag, och därmed chansen att vara med och skapa framtidens vattenforskning på SLU, i Sverige och i världen.

Inom ramen för de årliga utlysningarna beviljade Formas och Vetenskapsrådet nyligen medel för vattenforskning vid SLU som handlar om alltifrån kvicksilver, övergödda och näringsfattiga sjöar, vatten i skogs- och torvmarker, ekosystemtjänster i rinnande vatten, klimatförändringar och växthusgasutsläpp, till projekt om fisk och havsfågel. Därtill kammade forskare från SLU hem sex projektbidrag i Formas specialutlysningar om den svenska skogens roll i klimatomställningen, om blå innovation, och om forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle.

Formas delade ut projektbidrag till sex vattenforskare vid SLU som befinner sig tidigt i karriären: Wei Zhu (projekt om fiberbankar som en källa för kvicksilverutsläpp till atmosfären) och Järvi Järveoja (projekt om om klimatpåverkan från dikad torvmark), båda vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, Karin Nilsson (projekt om hotbilder från klimat och andra arter på rödingen) och Gunnar Öhlund (projekt om bevarande av ekosystemen i Norrlands stora sjöar) båda vid institutionen för vilt, fisk och miljö, samt Maliheh Mehrshad (projekt om man med hjälp av parasiter kan kontrollera algblomningar i sjöar) och Amélie Truchy (projekt om ekosystemtjänster i rinnande vatten) båda vid institutionen för vatten och miljö. Därtill delade Vetenskapsrådet ut ett etableringsbidrag till Jonas Hentati-Sundberg vid institutionen för akvatiska resurser för ett projekt om havsfåglar och dess föda.

– Det är glädjande att se och att det finns en sådan bredd på den unga vattenforskningen vid SLU, och det ska bli spännande att följa och ta de av resultaten och kunskapen som genereras inom alla nya projekt, säger Jens Olsson, forskare och koordinator för SLU Vattenforum.

Vattenforskningen på SLU spänner över många miljöer och verksamhetsområden. Från vattnets källflöden i berg och skog, genom landskapets jordbruksmark och städer, via sjöar, vattendrag och åar ut till kusten och det öppna havet.

Vattenprojekt vid SLU som fick finansiering från Formas:

Projektbidrag till forskare tidigt i karriären

Fiberbankar i Svenska vatten utgör en allvarlig källa för avgivning av kvicksilver till atmosfären - utveckling av metoder riskbedömning som inkluderar bildning och avgivning av gasformigt kvicksilver, sökande: Wei Zhu, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Parasitmodulerad kontroll av växtplanktonbiomassa i eutrofierade sjöar, sökande: Maliheh Mehrshad, institutionen för vatten och miljö.

Vad är den totala klimatpåverkan vid restaurering av dikad beskogad torvmark i den boreala delen av Sverige?, sökande: Järvi Järveoja, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Rödingens hotbild - påverkan från andra arter och klimatförändringar, sökande: Karin Nilsson, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Bevarande av unika ekosystem i Norrlands stora sjöar, sökande: Gunnar Öhlund, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Anpassning av ett funktionellt tillvägagångssätt för att identifiera och kartlägga ekosystemtjänster i rinnande vatten: För bedömning i nationell skala, sökande: Amélie Truchy, institutionen för vatten och miljö.

Projektbidrag till andra forskare

Förbättrad samhällsplanering med högkvalitativa AI-utvecklade markkartor, sökande: Anneli Ågren, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

DS-Both: ekologisk modellering som beslutsstöd till en ekosystembaserad förvaltning av marina resurser av Bottniska viken, sökande: Valerio Bartolino, institutionen för akvatiska resurser.

Påverkan av lågfrekvent undervattensbuller på fisk i det vilda, sökande: Gustav Hellström, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Vatten, livsmedelssäkerhet och miljövänlig energi - Vår tids största utmaningar, sökande Alejandro Grimm, institutionen för skogens biomaterial och teknologi.

Climate change and aquatic food web efficiency, sökande: Magnus Huss, institutionen för akvatiska resurser.

Ekologiska förändringar i fjällsjöar – Näringsvävseffekter av den pågående, klimatstyrda oligotrofieringen (ARCWEB), sökande: Danny Chun Pong Lau, institutionen för vatten och miljö.

Kvantifiering av fotonedbrytning av metylkvicksilver i sjöar - den felande länken i kvicksilverbudgetar för skog-våtmark-sjö ekosystem, sökande: Ulf Skyllberg, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

MYSTIC –Interaktioner mellan mysider, spigg och kustlevande rovfisk i Östersjön, sökande: Martin Ogonowski, institutionen för akvatiska resurser.

Fisken flyttar in: fiskvälfärd och hållbar utveckling av svenska vattenbruksinitiativ, sökande: Albin Gräns, institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Samverkande hot mot svenska laxfiskar: temperatur, dammar och en framväxande sjukdom, sökande: Anti Vasemägi, institutionen för akvatiska resurser.

Formas utlysning om Blå innovation

Innovativ teknologi för hållbar förvaltning av komplexa marina ekosystem, sökande: Jonas Hentati-Sundberg, institutionen för akvatiska resurser.

Blå tillväxt för minskad övergödning – en eko-ekonomisk vinn-vinn?, sökande: Örjan Östman, institutionen för akvatiska resurser.

Formas utlysning om den svenska skogens roll i klimatomställningen

Möjligheter och begränsningar med skötsel av skogsmarksdiken för klimatet – Forskning, uppskalning & lagstiftning, sökande: Hjalmar Laudon, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Formas utlysning om från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2021

Vasskörd som habitatrestaurering, foder till husdjur och åter-cirkulering av näringsämnen, sökande: Örjan Östman, institutionen för akvatiska resurser.

Att genom intressentdialoger och försöksytor precisera de svenska målbilderna för funktionella kantzoner mot vattendrag (MUST DEFINE), sökande: Lenka Kuglerová, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Betydelsen av habitat och konnektivitet – implementering av modellverktyg inför omprövningar av svensk vattenkraft, sökande: Karin Nilsson, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Vattenprojekt vid SLU som fick finansiering från Vetenskapsrådet:

Etableringsbidrag till forskare tidigt i karriären

Födobehoven hos världens havsfåglar, sökande: Jonas Hentati-Sundberg, institutionen för akvatiska resurser.

Projektbidrag till andra forskare

Shedding light on the dark reduction mobilizing mercury in peat acrotelm, sökande: Kevin Bishop, institutionen för vatten och miljö.

Extremtorka och dess effekter på historiska och teknologiskt kritiska element i vattendrag (X-STREAM), sökande: Hjalmar Laudon, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Källor och dynamik av växthusgaser i jordbruksbäckar (SAD-GAS) - ett process-baserat angreppsätt till en förbättrad förståelse av en stor atmosfärisk källa, sökande: Marcus Wallin, institutionen för vatten och miljö.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44