SLU-nyhet

Vetenskaplig publikation av resultat från växthusscreening 2017-2018

Publicerad: 13 december 2021

SLU genomförde en studie av växtskyddsmedel i vattendrag utanför växthusanläggningar 2017-2018. Nu finns resultaten vetenskapligt publicerade i Science of The Total Environment.

Med finansiering från Naturvårdsverket samlades vattenprover in i sju vattendrag nedströms växthusanläggningar under en 12-månadersperiod. I tre av bäckarna togs även prover uppströms växthusen och i fyra av bäckarna togs tidsintegrerade prover med TIMFIE-provtagare. Proverna analyserades för maximalt 148 substanser men i den här artikeln sattes fokus på de 28 av dessa som var tillåtna för användning i växthus under perioden. Information om användningen av växtskyddsmedel i de aktuella växthusen under perioden samlades också in. 

Resultaten analyserades med avseende på växthusanvändningens bidrag till halter och potentiell ekotoxicitet genom att (1) jämföra halter nedströms växthusen för substanser med registrerad användning i växthusen och substanser utan  registrerad användning, (2) jämföra resultaten från denna studie med de från den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel i ytvatten där inga växthus finns i avrinningsområdena, (3) jämföra uppmätta halter med registrerade tidpunkter för användning i växthusen, och (4) jämföra koncentrationer upp- och nedströms.

Resultaten tyder starkt på att användning av växtskyddsmedel i växthus bidrar till uppmätta halter i närliggande vattendrag för de flesta medel som ingår i studien, och till potentiell toxicitet för vattenlevande organismer för flera av dem, framför allt imidakloprid, acetamiprid, karbendazim och pirimikarb.

Imidakloprid och tiofanatmetyl (med nedbrytningsprodukten karbendazim) är inte längre tillåtna för användning i Sverige.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05