SLU-nyhet

Amerikansk pelletsindustri blomstrar – inte alla är nöjda

Publicerad: 21 april 2021
Enviva wood pellet mill in Sampson County, North Carolina, USA.

New York Times rapporterar om den växande pelletsindustrin i sydöstra USA. En industri som är källa till både arbetstillfällen på landsbygd men även förorenare och miljöförstörare. Artikeln bygger på en studie som letts av SLU forskaren Francisco X. Aguilar. Studien visar att träd i närheten av pelletsfabrikerna hade mer lagrad kol än på andra platser. Däremot visar studien även på potentiella trender där färre stående död ved lämnas och att marken lagrar mindre kol i närheten av fabrikerna.

New York Times utgår i sin artikel publicerad 19 april 2021 från ett brett perspektiv i en granskning av den blomstrande pelletsindustrin i sydöstra USA. Människor påverkas olika och artikeln belyser allt från grannen vars sömn störs av fabriken, professionella som oroar sig för de ekologiska konsekvenserna till industrirepresentanter. Artikeln är till stor del baserad på den vetenskapliga studien ledd av SLU professorn Francisco X. Aguilar. Studien belyser både de positiva och negativa effekterna av pelletsindustrin. Produktionsskogar i närheten av pelletsfabriker i sydöstra USA hade mer kol lagrat i träden än skog på andra platser. Däremot visar även studien att det finns oroande trender på minskande antal stående död ved och att marken förlorar mer kol på marker i närheten av fabrikerna, något som kan få negativa konsekvenser om det fortgår.  

Alla slipper inte undan

”Even if the Southeast’s forest carbon is increasing, “it doesn’t mean everyone is off the hook,” said Francisco X. Aguilar, a forest researcher at the Swedish University of Agricultural Sciences in Umea, who led the recent study. His data revealed potentially concerning trends, including fewer standing dead trees and losses of carbon from the soil of forests near mills in the Southeast, suggesting the pellet industry may be taking wood that otherwise would have decomposed on site, feeding the soil.” New York Times "There’s a Booming Business in America’s Forests. Some Aren’t Happy About It" publicerad 19 april 2021. (Översättning finns tillgänglig längre ned.)

Läs mer om studien i tidigare SLU nyhet: Increased carbon stock despite pressure on biomass extraction

Den blomstrande industrin har till viss del EU regleringen om att biobränsle anses vara kolneutralt att tacka för sin framgång. Detta är dock något som börjats ifrågasättas i både Europa och USA.

“Many scientists have long been skeptical of biomass’s climate benefits. Wood releases more carbon dioxide per unit of electricity produced than coal or gas, and a newly planted tree can take decades to reabsorb the carbon dioxide emitted by burning. “Wood is a sucky fuel,” said Tim Searchinger, a researcher at Princeton.” New York Times "There’s a Booming Business in America’s Forests. Some Aren’t Happy About It" publicerad 19 april 2021. (Översättning finns tillgänglig längre ned.)

Översatta citat

"Även om den skogliga kolinlagringen ökar ”betyder det inte att alla slipper undan” säger Francisco X. Aguilar, en skogsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, som ledde den nyligen genomförda studien. Hans data visade på potentiellt oroande trender, inklusive färre stående död ved och minskad kolinlagring i skogsmark nära fabriker i sydöstra regionen, vilket kan indikera att pelletsindustrin tar virke som annars skulle ha brutits ned på plats och livnärt jorden." Översatt från New York times (första citatet)

"Många forskare har länge varit skeptiska till fördelarna med biomassans när det kommer till klimatet. Virke släpper ut mer koldioxid per enhet av producerad elektricitet än kol och gas, samt att det kan ta decennier för nyligen planterade träd att ta upp den koldioxoid som släppts ut när biomassan brändes. ”Virke är suger som bränsle, säger Tim Searchinger, forskare vid Princeton." Översatt från New York times (andra citatet) 

Fakta:

Kontakt

Francisco X. Aguilar, Professor

Institutionen för skogsekonomi, SLU, Francisco.aguilar@slu.se

Mer information

New York Times: There’s a Booming Business in America’s Forests. Some Aren’t Happy About It. Publicerad 19 april 2021

Seattle Times: There’s a Booming Business in America’s Forests. Some Aren’t Happy About It. Publicerad 19 april 2021

Resources podcast: Assessing the Promise and Peril of Wood Pellet Products

Pressmeddelande om studien: Nuanced impacts of a growing wood pellets industry on local US forests och Increased carbon stock despite pressure on biomass extraction

Referens: Aguilar, F.X., Mirzaee, A., McGarvey, R., Shifley, S. & Burtraw, D. 2020. Expansion of US wood pellet industry points to positive trends but the need for continued monitoring. Scientific Reports.

 

 


Kontaktinformation