SLU-nyhet

Endast vissa organiska gödselmedel ökar förekomsten av organismer viktiga för jordkvaliteten

Publicerad: 17 maj 2021
En insekt med långa antenner på en brun yta. Foto.

För att förstå hur gödsling reglerar markkvaliteten måste vi veta mer om hur de tillförda näringsämnena påverkar organismerna i marken. Det har forskare från SLU undersökt i en ny studie. Vilket specifikt gödselmedel som används visade sig vara viktigare för markorganismerna än om det var organiskt eller oorganiskt gödselmedel som användes.

Organismer i jorden tillhandahåller viktiga ekosystemfunktioner som nedbrytning, vattenreglering samt omsättning av kol och näringsämnen. Över hela världen hotas jordbruksmarkens kvalitet av förlust av organiskt material och markpackning. För att motverka det och förbättra markens funktion är det vanligt att tillsätta organiska gödningsmedel.

Ett behov av att förstå effekterna av gödselmedel på markorganismerna

Men hur reglerar gödsling markkvaliteten? Ett första steg mot att förstå det är att undersöka vilka effekter gödslingen har på de organismer som bor i marken, som t ex daggmaskar, hoppstjärtar, svampar, nematoder och bakterier.

– Vi använde ett 17 år gammalt gödslingsexperiment på Lanna fältstation för att undersöka hur markorganismer reagerade på fyra olika organiska gödningsmedel. Vi jämförde det med två mineralgödselmedel samt en kontroll som inte hade gödslats alls, berättar Maria Viketoft.

Jordprover samlades in och organismer från många olika delar av markens näringsväv bestämdes.

– Vi såg att långvarig tillsats av organiska gödselmedel och mineralgödsel hade fördelaktiga effekter på förekomsten av de flesta markorganismer jämfört med ogödslad jord, men olika arter hade olika respons, säger Maria.

Flera faktorer påverkar gödslingsresultatet

De organiska gödningsmedlen förbättrade i allmänhet förhållandena för bakterier och daggmaskar. Svampar och nematoder reagerade positivt på vissa oorganiska och organiska gödningsmedel, vilket tyder på att flera markfaktorer som påverkas av gödslingen kan påverka dessa heterogena grupper.

Hoppstjärtar och kvalster påverkades mindre av gödsling än de andra grupperna, eftersom de förekom i relativt hög grad även i den ogödslade kontrollbehandlingen. Jordens pH hade emellertid ett stort inflytande på förekomsten av hoppstjärtar.

– Det specifika gödselmedlet var viktigare för att bestämma vad som hände med markorganismerna än om gödningen var i oorganisk eller organisk form. Att gödsla jorden vartannat år med organiska gödselmedel räcker inte för att främja markorganismerna på lång sikt.  Istället skulle det behövas göras varje år och gärna kombineras med andra metoder som ökar markens kvalitet. Det kan till exempel handla om ingen eller minskad jordbearbetning eller att använda olika växtföljder, avslutar Maria.


Kontaktinformation

maria.viketoft@slu.se, 018 -67 1505