SLU-nyhet

Alla systemperspektiv behövs

Publicerad: 01 juli 2021

Varje aktör utgår från sitt eget perspektiv i fråga om skogens klimatnytta och det är därför viktigt att beslutsfattare ser till att relevanta systemperspektiv säger Sten B Nilsson i Altinget publicerat 30 juni 2021.

Professor Sten B Nilsson ger flera exempel på olika perspektiv och enligt utsago pedagogiska rapporter där de flesta är överens om att kolet behöver bindas i marken - Men varje aktör är sin egen profet och har sin egen lösning, menar han i Altinget.

Ett av hans exempel på systemperspektiv är utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” som diskuterar värdet av förlängd slutavverkningsålder för kolbalansen. I utredningen valdes äldre skog med högre naturvårdsvärden och förlängde omloppstiden med 30 år. ”Det resulterade i en ökad kolsänka med 2 miljoner ton koldioxid per år under 100 år. Under de första 50 åren minskade virkesflödet med cirka 2 procent, men under perioden 50-100 år var det oförändrat.

Det pågår andra försök att med SLU:s beräkningssystem Heureka visa på vad ett skogsbruk med lägre gallringsuttag och förlängda omloppstider betyder. Beräkningarna utförs för verkliga fastigheter och är baserade på existerande skogsinnehav.

När man utgår från existerande fastigheter så är resultaten väldigt mycket avhängiga av det ingående skogstillståndet och analyserna är inte avslutade. Men de visar på betydande kolinlagringsvinster och ekonomiska vinster för skogsägaren jämfört med dagens skogsskötsel. Den ekonomiska vinsten ligger i en ökad och grövre timmerproduktion som är skogsägarens största intäktskälla. Detta leder också till större andel långlivade produkter jämfört med dagens skogsbruk.”