SLU-nyhet

Insekterna som inte är kräsna med maten kan hjälpa oss att skydda våra grödor

Publicerad: 14 juli 2021
Kvinna tittar på planta.

En del insekter äter både växter och andra insekter. Dessa omnivorer kan komma att spela en viktig roll i framtidens växtskydd genom att äta skadegörare i våra odlingar. Problemet är att de också äter på själva grödan. Fast kanske uppväger fördelarna ändå nackdelarna? Omnivorernas ätande kan trigga växtens försvar och locka till sig fler naturliga fiender. Ingen studie har hittills vägt samman alla dessa effekter men nu utforskar SLU detta spännande fält i försök på raps och salix.

– Den största utmaningen är att hitta de rätta omnivorerna. Vi måste hitta inhemska arter som äter många skadeinsekter men inte skadar växterna så mycket. Nyttan de ger måste överstiga de negativa effekterna, säger Xiaoning (Nina) Zhang, postdoktor på SLU.

Ökad handel och ett förändrat klimat gör att hotbilden vad gäller skador på växter hela tiden ändras. Traditionella metoder behöver förnyas och utvecklas. När det gäller skydd mot skadliga insekter har det blivit alltmer fokus på att nyttja naturliga fiender. Det kan vara till exempel vara nyckelpigor som äter bladlöss. Man slipper då många av den kemiska bekämpningens nackdelar.

Omnivorernas roll

En utmaning när man använder naturliga fiender är att de ofta har svårt att bibehålla tillräckligt höga nivåer när bytesdjuren (=skadeinsekten) är få. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket mat.

Det är där omnivorerna kommer in. Många insekter äter både växter och andra insekter, De mest studerade är olika slags näbbstinkflyn (Anthocoridae) och ängsstinkflyn  (Miridae) som är vanliga i många olika miljöer.

Finessen är att många omnivorer klarar av att överleva i relativt höga antal även när bytesdjuren är ovanliga genom att livnära sig på växtmaterial. En risk med omnivorer är att deras växtätande kan skada växtens tillväxt eller utseende. Men det är oklart hur stort problem det är. Vissa vetenskapliga studier pekar på att omnivorerna påverkar grödan negativt, men andra visar på liten eller ingen påverkan av omnivorernas ätande på växten.

Intressanta effekter

Att omnivorerna  äter på växter kan också ha effekter som bidrar till en förstärkning  av växtskyddet. Man har kunnat observera två ur växtskyddssynpunkt positiva effekter av omnivorers ätande. Det kan trigga processer i växten som gör att den blir sämre föda för skadliga växtätare samt att växten lockar till sig andra och fler naturliga fiender. Omnivorer kan därmed bidra till ett förbättrat växtskydd på flera sätt. Fram till idag finns inga studier som beaktar summan av alla dessa aspekter konstaterar en grupp forskare vid SLU i en nyligen publicerad översiktsartikel i Current Opinion in Insect Science.

Ny forskning

Nu ska forskarna under ledning av Nina Zhang bedriva forskning som ökar kunskaperna inom detta område i samarbete med forskare vid Wageningen university i Nederländerna.

De ska studera salix, bladbaggar som äter salix och näbbstinkflyn/ängsstinkflyn som äter både salix och bladbaggar samt raps, bladlöss och ängsstinkflyn.

– Genom att kombinera dessa två system kan jag söka svar på flera olika frågor – i rapsen kan jag titta på hur omnivoren påverkar växtens kondition och i salix-odlingarna kan jag följa vad som händer på längre sikt, säger Nina Zhang.

Stor potential

Hittills har omnivorer framförallt använts i växthusgrödor t.ex. tomat och paprika. Från öppna fält finns bara enstaka exempel som ängsstinkflyn i citronodlingar. De har också använts i salixodlingar ett system som skogsentomologigruppen har stor kunskap om efter mer än 20 års forskning. Det är det mest skogslika systemet där de har använts hittills. Men allätare är vanliga och har stor potential att användas i skadedjursbekämpning i många fler odlingar.

– Redan i dag finns många arter av omnivorer på marknaden och i framtiden kan det bli många fler. Men när man släpper ut omnivorer i en odling måste det givetvis vara sådana som finns i naturen, Man kan också arbeta med att gynna omnivorerna som redan finns på plats genom att till exempel odla blomsterremsor, säger Nina Zhang.

Vetenskaplig artikel

Global change calls for novel plant protection: reviewing the potential of omnivorous plant-inhabiting arthropods as predators and plant defence inducers, Current Opinion in Insect Science, Nina Xiaoning Zhang, Jörg Stephan, Christer Björkman, Adriana Puentes

Grön insekt.
Orthotylus marginalis (ett slags ängsstinkfly) äter ägg från bladbagge. Foto: Xiaoning Zhang