SLU-nyhet

Gläntar på dörren till framtiden

Publicerad: 13 december 2022
Karin Hjelm

Efter ett första forskningsprogram följer nu FRAS II. Förkortningen står för Framtidens skogsbruk i södra Sverige.

– Det känns väldigt roligt att fortsätta med en andra omgång, säger Karin Hjelm, SLU Alnarp.
Hon ingår i programledningsgruppen tillsammans med Erika Olofsson, Linnéuniversitetet och Mattias Berglund från Skogforsk.
Därmed är det, precis som i första omgången, en gränsöverskridande kraftsamling av skoglig forskningen i Götaland.
– Vi kompletterar varandra och arbetar bra tillsammans. Det är i sig väldigt värdefullt och kan leda till "er gemensamma projekt, konstaterar Karin Hjelm.
Även de skogliga företagen är med, både som finansiärer och som bollplank i ledningsgruppen. Vikten av en nära kontakt med det praktiska skogsbruket framhålls, både för att fånga upp angelägna frågeställningar och för att få ut resultaten så de kommer till praktisk nytta.


PROGRAMMET omfattar sex olika projekt.

1)Blandskog.
En fråga är hur man bäst tar tillvara på björken som ofta kommer naturligt i planteringar av tall och gran. En möjlighet är att planera för lövet redan när beståndet anläggs. Traditionellt har allt löv röjts bort, men det kan finnas
fördelar med blandskogar. Det är en riskspridning och mångfalden gynnas. Dessutom ger det naturligt föryngrade lövet virkesproduktion.

2) Kedjan beståndsanläggning
Orsaken till låga virkesförråd i en första gallring är ibland svårt att förklara. Det #nns bra insikt om olika delmoment när ett bestånd anläggs, men
helhetsbilden, där de olika delarna länkas samman, är bristfällig. Och kanske kan det vara en bra idé med glesare förband av högt förädlade plantor, riktigt bra markberedning och en del naturlig föryngring.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation