SLU-nyhet

Att förutspå träds tillväxt i nytt klimat

Publicerad: 21 juni 2022
Martin Goude håller föredrag i fält

Genom att fokusera på hur mycket ljus gran och tall kan tillgodose sig i framtida klimat kan den långsiktiga tillväxten förutspås bättre menar SLU forskaren Martin Goude. I sin avhandling arbetade han fram en hybridmodell som bygger både på den uppmätta tillväxten historiskt och en mer komplex men flexibel modell som tar tillvara på trädens anpassning till miljön runtomkring.

Dagens information om hur träd växer bygger främst på hur det sett ut historiskt, det vill säga empiriska modeller. Dessa fungerar alldeles utmärkt om förutsättningarna inte förändras men i och med klimatförändringarna och även ändrade attityder i samhället kring hur vi bör sköta skog behövs nya verktyg och modeller. Ett sätt att ta sig an problemet är att skapa en så kallad hybridmodell där den empiriska modellen bevaras men en mer flexibel modell, så kallad processbaserad modell adderas som kan anpassas till nya förutsättningar för tillväxt. Martin Goude har utvecklat en hybridmodell som kan förutspå hur gran- och talldominerade skogar utvecklas genom att se på hur mycket ljus träden kan tillgodogöra sig istället för det mer vanliga sättet att enbart använda tid. – Eftersom det inte är tiden i sig utan mängden ljus som träden kan använda som bestämmer hur mycket det växer speglar denna modell bättre det som driver skogens tillväxt, menar Martin Goude.

Mängden ljus som träden kan använda påverkas av temperatur och tillgång till vatten vilket gör det möjligt att ta med framtida klimatförändringar i beräkningarna. Blir det varmare och finns mer tillgängligt vatten så kommer träden alltså kunna använda solljuset i större utsträckning och få en högre tillväxt. Blir det å andra sidan torrare kommer träden inte kunna ta vara på det tillgängliga ljuset och tillväxten minskar. Mer forskning krävs och pågår för att bättre förstå och kunna inkludera klimatförändringarnas effekter på skogens tillväxt i modeller och verktyg för att förutspå skogens utveckling. Ett av dessa projekt går det att läsa om i nyheten ”Tysta samtal kan skvallra om hur skogen kommer klara klimatförändringar".

Ju fler modeller desto bättre

- Fler liknande modeller har tagits fram i andra projekt och det är viktigt att dessa kan inkluderas i beslutstöd som Heureka för att förbättra prognoserna. Desto fler studier av olika modeller som tar hänsyn till klimatförändringar på olika sätt ju bättre då det råder mycket osäkerheter kopplade till klimatförändringar och långsiktiga prognoser över lag, säger Martin Goude.

Trakthyggesbruket är den vanligaste skötselmetoden men Martin ser en trend i skogsbruket att fler vill sköta skogen på annat sätt. Det pågår och kommer behövas mer forskning för att både utvärdera de modeller och verktyg som finns idag, samt utveckla nya modeller för olika typer av hyggesfri skötsel. Men det kommer att ta tid innan forskningen kan bli färdiga modeller. – Det behövs modeller för etablerad skog men även för föryngring och etablering av naturligt föryngrade plantor i redan etablerad skog och i Sverige finns det dessvärre få långsiktiga fältförsök, berättar Martin Goude.

Förbättrade modeller för ungskog

Utöver ovan pågår även arbete med att förbättra modeller för ungskogsetablering och utveckling inom ramen för trakthyggesbruk. –  Det har visat sig att i skog som simulerats från grunden underskattas ofta tillväxten i dagens ungskogar. Vad det beror på vet vi inte exakt men vi vet att plantor och små träd är mer känsliga för yttre påverkan, säger Martin Goude. Förutsättningarna för att lösa detta problem är betydligt bättre då det finns tillräckligt med data som kan användas för att förbättra befintliga modeller eller ta fram nya.

Martin Goude som disputerade 10 september 2021 kommer att vara en del av SHa och arbeta främst med att stödja arbetet med just tillväxt och ungskog. 1 juni tillträdde Martin som försöksledare vid Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker.