SLU-nyhet

Bok för kontinuitet och klimat

Publicerad: 23 maj 2023
Mikolaj Lula

Bok passar bra för kontinuerligt skogsbruk, frågan är bara vilken metod som är lämpligast. Nya försök kommer att ge vägledning.

Det finns en hel del som talar för boken. Ädellövskog har höga ekologiska värden och det är uppskattade skogar för rekreation och friluftsliv. Ur produktionssynpunkt lämpar sig boken för kvalitetstimmer, även om efterfrågan på marknaden varit svag under ett antal år. De klenare dimensionerna går till pappersmassa. Dessutom kan boken vara ett alternativt trädslag inför utmaningarna med ett förändrat klimat.

ATT anlägga ny bokskog kan ofta kosta över 50 000 kronor per hektar, inklusive stängsling för att undvika bete. Därför är det bäst att ta hand
om den bokskog som redan !nns och förnya den genom naturlig föryngring.

– Då finns det lite olika vägval. För att få reda på vilket som fungerar bäst anlägger vi flera jämförande försök. Hittills har vi fyra platser klara, men vill gärna bredda försöken ytterligare.

– Markägare som har lämplig bokskog att föryngra får gärna kontakta oss, säger Mikolaj Lula, forskare på den skogliga institutionen i Alnarp.

VARJE försöksyta är på knappt ett hektar. De metoder som testas är:

- Måldiameterhuggning.
Träd med en diameter över 50 centimeter avverkas, liksom stammar av dålig kvalité. Dessutom lämnas ett antal evighetesträd, eller naturvårdsträd. Totalt avverkas ungefär en fjärdedel av grundytan.

- Konventionell gallring.
En vanlig gallring där ungefär en fjärdedel av grundytan tas bort. Målet är att gynna bokar av bra kvalité. Ungefär
20 träd per hektar sparas som evighetsträd. Jämfört med måldiameterhuggning blir uttaget jämnare fördelat genom beståndet.

- Luckhuggning.
I beståndet huggs luckor med en diameter på ungefär 20 meter. Målet är att släppa in lagom mycket ljus för att stimulera nya bokträd, men inte så mycket ljus att bokplantorna drabbas av konkurrerande markvegetation. Regelbundet huggs nya luckor och mellan dessa vårdas beståndet genom gallring.

- En fjärde referensyta lämnas helt orörd.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF