SLU-nyhet

Anpassningar pågår i VHC

Publicerad: 27 oktober 2014

Det nyligen invigda Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) och Universitetsdjursjukhuset (UDS) innebär en stor satsning på ett förnyat SLU-campus i Uppsala. Bygget har gått utomordentligt väl enligt plan och budget, och har lovordats bland annat eftersom det skapar helt nya mötesytor för lärare och forskare inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

VHC är ett stort och mycket komplext bygge som innehåller många olika typer av verksamheter: kontor, laboratorier, stallar, lokaler för djursjukvård och undervisningslokaler. Massor av verksamhetsflöden ska fungera både i sig själva och i samspel med andra – inte minst inom UDS där kommersiell djursjukvård samt undervisning och forskning ska samsas i samma byggnader.

De nu inflyttade utbildningarna från Skara fanns från början inte med i projektbeskrivningen för VHC, eftersom de styrelsebesluten då inte hade fattats. Den förändringen gör också att vissa ombyggnader har tillkommit.

Det är också naturligt att en del hyresgästanpassningar kan bli nödvändiga, eftersom man inte förrän verksamheterna börjar ser precis hur flödena och behoven ser ut.

Mestadels rör det sig om små anpassningar: dörrar som inte stänger ordentligt eller lampor som inte fungerar. Mycket av det som har påpekats under resans gång är redan identifierat och under åtgärd. I några fall kan det röra sig om större anpassningar, som i fallet med hästkliniken, där t ex rumsplaneringen visat sig vara otillräcklig och en del av golvbeläggningarna är problematiska.

Det finns redan sedan tidigare ett etablerat hyresgästanpassningsprojekt som arbetar med ändringar i VHC som helhet.

För hästkliniken finns på plats en särskilt arbetsgrupp som arbetar med att hantera just denna del. I den finns bl a företrädare för djursjukhuset, VH-fakulteten, Akademiska Hus och universitetet centralt som ska ta fram förslag på vilka åtgärder som behöver genomföras. Fokus kommer läggas på åtgärder som berör arbets- och studiemiljö.

Universitetet är således i full gång med anpassningar efter inflyttningen i VHC. Detta kommer förstås att ges högsta prioritet för att verksamheten, inte minst undervisningen på veterinärprogrammet, inte ska bli lidande.


Kontaktinformation