SLU-nyhet

Global kartläggning av marksvampars biodiversitet

Publicerad: 27 november 2014

Nu presenteras den hittills mest omfattande studien av biologisk mångfald i global skala hos en av markens största organismgrupper – svamparna – i en artikel i den prestigefulla tidskriften Science. SLU-forskaren Jordan Mayor är en av artikelförfattarna.

Länge har ekologer studerat hur mångfalden av arter varierar globalt, men dessa studier har mestadels handlat om organismer ovan jord, som är lätta att observera och räkna. En stor andel av världens arter lever under markytan, men de har hamnat i skymundan eftersom de oftast är mikroskopiska och för en undangömd tillvaro och därför har vi begränsad kunskap om dessa organismer. Dessutom har en stor andel av de marklevande organismerna ännu varken identifierats eller beskrivits. Tack vare snabb utveckling av nya DNA-baserade metoder för analys av små marklevande arter, öppnas nu helt nya möjligheter att studera markens biologiska mångfald i global skala.

I en artikel, publicerad den 28 november i den prestigefulla tidskriften Science, presenteras den hittills mest omfattande studien av biologisk mångfald i global skala hos en av markens största organismgrupper – svamparna. Jordan Mayor vid Sveriges lantbruksuniversitet deltar i det internationella forskarkonsortium som ligger bakom artikeln. Studien, ledd av forskare vid Tartu Universitet i Estland, bygger på DNA-baserade svampanalyser i jordprover från 365 platser spridda över hela jordklotet (från alla kontinenter utom Antarktis). Tillförlitliga jämförelser mellan olika platser möjliggörs av att alla proverna samlades in, bearbetades och analyserade på exakt samma sätt.

Studien visade att den biologiska mångfalden inom olika grupper av svampar (t.ex. nedbrytare, mykorrhizasvampar och skadesvampar) inte följer samma globala mönster, utan reagerar olika på klimat, marktyp och näringstillgång. Mångfalden av marklevande svampar följde också tydliga geografiska mönster som dels kan förklaras av att många svamparter har spridits tillsammans med sina värdväxter över landbryggor tidigt under Kvartärperioden, men även av långväga spridning av svampsporer. Vidare fann man att även om den totala mångfalden av svampar minskar med ökat avstånd från ekvatorn (samma samband är välkänt för biologisk mångfald ovan jord), så avviker många svampgrupper från denna trend; t.ex. sammanfaller ektomykorrhiza-svamparnas största mångfald med de tempererade och boreala skogsbältena, alltså medelhög till hög latitud. Ytterligare ett resultat är att svampmångfalden inte avtar lika mycket mot polerna som växtmångfalden. Denna upptäckt kan ha stor betydelse för bevarade av biologisk mångfald i skogsområden i t.ex. norra Sverige, som visserligen uppvisar låg växtmångfald, men där svampsamhällen i marken uppvisar relativt hög mångfald.

I en medföljande kommentar, som publiceras i samma nummer av Science, diskuterar David Wardle och Björn Lindahl (vid SLU i Umeå resp. Uppsala) studiens betydelse i ett större sammanhang av globala ekologiska mönster och globala klimatförändringar. De pekar särskilt på hur storskaliga samband mellan klimat och svampsamhällen, som studien beskriver, bidrar till bättre förståelse för hur framtida klimatförändringar kan rubba balansen mellan olika viktiga svampgrupper, leda till att betydelsefulla arter sprids eller försvinner, samt påverka svampdrivna ekologiska processer (t.ex. nedbrytning). De framhåller att eftersom de flesta svampar ännu är otillräckligt beskrivna, saknar vi idag den kunskap som krävs för att fastställa vilka arter som riskerar att hotas, eller kan komma att spridas (och potentiellt bli invasiva) som en följd av mänsklig påverkan. Noggranna studier av mångfalden av svampar i marken ger viktig grundinformation mot vilken förändringar i svampsamhällen, orsakade av mänskliga aktiviteter, kan utvärderas.

Kontakt:

Jordan Mayor (SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel), tel. 070-4070294

David Wardle (SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel), tel. 070-5603210

Björn Lindahl (SLU, Institutionen för mark och miljö), tel. 018-672720


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se