SLU-nyhet

Han undersöker hur arter kan komma att påverkas av framtida markanvändning

Publicerad: 07 november 2014

Tord Snäll har anställts som professor vid NJ-fakulteten från och med 2014-09-30. Nedan presenterar han vem han är är och vad han gör.

Tord Snäll. Foto: Helena Eklund Snäll.Tord Snäll

ArtDatabanken

Forskningsområde/ämne

Jag arbetar med att undersöka hur olika scenarier av markanvändning och klimatförändring kan komma att påverka arters utbredning och dynamik framåt i tiden. Särskilt spännande delar av arbetet är att tillsammans med avnämare formulera relevanta brukningsscenarier som samtidigt testar teoribildningen om arters dynamik i landskapet, och att utveckla modellerna som används för att skriva fram arternas utveckling.

Just nu är utmaningen att tillsammans med postdoktorer samanalysera allmänhetens fritt inrapporterade artobservationer i Artportalen med data från systematiska fältinventeringar.

Varför blev du intresserad av det?

– Det började med ett stort intresse för att förstå skogens dynamik – jag var nyfiken på varför det ser ut som det gör på en viss plats i skogen. Jag har också alltid fascinerats av kartor och jag tror att det är skälet till att jag fastnade för just rumslig ekologi. Till sist förstod jag under min doktorandtid att man för att göra bra framskrivningar av naturtillståndet också måste vara duktig på att utveckla de underliggande modellerna, så jag satsade mycket tid under postdoktorperioderna på att fördjupa mig i modelleringstekniker.

Höjdpunkt i forskningskarriären

Höjdpunkterna är de gånger forskargruppen har lyckat utveckla riktigt bra modeller som sedan har använts för bra scenarioanalyser. Exemplen jag är särskilt glad över gäller svenska epifytiska mossor och lavar samt böldpest bland präriehundar på den nordamerikanska prärien. Det var också väldigt roligt att visa på den positiva relationen mellan olika ekosystemtjänstmått och träddiversitet baserat på data från riksskogstaxeringen.

Forskningsfokus just nu

Att tillsammans med mina postdoktorer utveckla modeller för olika arters utbredning och dynamik. Modellerna ska användas i Skogsstyrelsens pågående Skogliga konsekvensanalyser. Det ska både bli intressant att få se hur studiearterna kan komma att utvecklas givet de simulerade scenarierna och hur allmänhetens fritt inrapporterade artobservationer i Artportalen står sig i förhållande data från systematiska fältinventeringar.

Visioner för forskningen

– Allmänheten inrapporterar idag enorma mängder artobservationer till webbplatser som Artportalen från hela världen. Min vision är att vi uppnår en generell förståelse för hur vi ska använda dessa data för att besvara olika typer av frågor som avnämare och forskare ställer.

En annan vision är att markägare i ett och samma datorprogram kan undersöka hur olika scenarier av markanvändning och klimatförändring i ett landskapsavsnitt påverkar både ekosystemtjänstproduktionen och biodiversiteten.

Personligt

Mycket av min och min frus fritid går till att vara med på våra två barns (4 och 7 år) aktiviteter hemma, i idrottshallar, i trädgården eller i svampskogen. Då jag får lite tid för mig själv tar jag en löprunda eller jagar.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo