SLU-nyhet

Kartlägger skogsbrandens påverkan på djurlivet

Publicerad: 10 december 2014

Det 15 000 hektar stora brandområdet i Västmanland ger ett unikt tillfälle att studera hur faunan påverkas av den storskaliga störningen. Forskare från SLU i Grimsö har under hösten inventerat fåglar och smågnagare i den brända skogen.

Eftersom mycket händer redan under de första månaderna efter branden är det viktigt att så tidigt som möjligt följa upp de ekologiska processernas förlopp i spåren av branden. Det är lätt att anta en mycket stor nedgång av fåglar och däggdjur på grund av den stora förlusten av levande biomassa. Förvånande nog, verkar det ändå vara så att vissa arter fortfarande håller sig kvar i området.

– Under en fågelinventering i november har man konstaterat närvaro av över 20 olika fågelarter inklusive flera mesar, hackspettar och även enstaka tjädrar. Man kan dock räkna med att antalet arter och individer kommer att minska under vintern, säger docent Grzegorz Mikusinski som leder de redan pågående fågelstudierna.

Inventeringen kommer att upprepas i mitten av februari och senare kommer även den häckande fågelfaunan att följas upp.

Även smågnagarsamhället har inventerats av forskare från Grimsö. Professor Petter Kjellander som varit delaktig i försöket konstaterar att särskilt mössen förekom i stor mängd men även sorkar och enstaka näbbmöss uppenbarligen vandrat in i området eller kanske överlevt själva branden. Antalet fångade individer var stort, men mindre än hälften jämfört med den parallella inventeringen i obränd skog, i samma skogstyp som genomförts inom ramen för SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) verksamhet. Vinteröverlevnaden hos smågnagare i brandområdet kommer dock mest sannolikt blir ganska annorlunda på grund av brist på föda och skydd

Under inventeringarna har man dessutom upptäckt färska spår efter flera olika stora däggdjur som älg, rådjur, kronhjort, varg, räv, skogshare och ekorre i området. Forskarna på Grimsö hoppas att flera långsiktiga ekologiska undersökningar i den brända skogen kommer att ge helt ny och användbar kunskap.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se