SLU-nyhet

SLU-studenter presterar i topp

Publicerad: 08 december 2014

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) presenterar nu en undersökning av universitets- och högskolestudenternas prestationsgrad under de senaste åren, och SLU ligger – som så ofta – högre än riksgenomsnittet alla år.

Det förklaras till stor del av att SLU ger den sorts utbildningar som generellt har högre prestationsgrad, alltså program- och yrkesutbildningar, och då särskilt sådana som leder till legitimationsyrken.

Det kan konstateras att den nedåtgående trend som UKÄ noterar på nationell nivå (fram till 2009/2010) inte har någon motsvarighet på SLU, vilket kan antas hänga ihop med utbudet.

UKÄ konstaterar själva att förändringen i prestationsgrad kan bero på att volymen programutbildningar ökat under perioden. Förändringen skulle således snarare ha en strukturell förklaring än studenters generellt ökande flit.

Man kan dock se att SLU i stort sett följer mönstret vad avser skillnaden mellan kvinnor och män, men skillnaden förefaller vara mindre.


Kontaktinformation