SLU-nyhet

SLU på plus 2013 – lägre lokalkostnader

Publicerad: 19 februari 2014

Med en miljon kronor i överskott på en omslutning på drygt tre miljarder kronor redovisar SLU i princip ett nollresultat för året 2013. Det betyder att universitets ekonomiska återhämtning går snabbare än planerat. Ekonomin är nu i balans.

Det positiva resultatet visar att universitetet står väl rustat för framtiden. Bakom det goda resultatet ligger det pågående omställningsprogrammet, som bland annat inneburit en personalminskning på 3,8 procent och en neddragning av utbildningsvolymen (fristående kurser). Samtidigt visar bokslutet att universitetet klarar sina prestationer inom utbildningen och att SLU hävdar sig väl i konkurrensen om forskningsanslag. Andelen vetenskapliga publiceringar håller sig på samma nivå som året innan, 1 370 artiklar och reviews, vilket innebär att universitetet ligger kvar på sin andel om sex procent av den totala publiceringen i Sverige.

Antalet anställda är cirka 3 700. En betydande del av personalminskningarna har kunnat ske genom att tidsbegränsade anställningar inte har återbesatts.

Andelen kvinnliga professorer ökar sakta men säkert, och kvinnorna utgör nu 27 procent av professorskåren.

– Det är ett mycket gott resultat som ger oss bra förutsättningar för 2014, kommenterar universitetsdirektör Martin Melkersson, som ger personalen en eloge för engagemanget med omställningarna.  

Lokalkostnadsutvecklingen ser mer positiv ut än vad man tidigare trott, beroende på låg indexuppräkning och att omförhandling av hyresavtalen gentemot Akademiska hus pågår.

Av årsredovisningen framgår att grundutbildningen redovisar nollresultat efter flera år av underskott och efter regeringens neddragning av anslaget 2012. Utbildningsvolymen har minskats genom att man dragit ned på antalet kurser. Trots detta uppfylls regeringens mål för utbildningen (3 879 helårsstudenter). Antalet forskarstuderande var 700, något färre än året innan.

Den externa forskningsfinansieringen har ökat, till större delen med anslag som tas hem i konkurens från vetenskapliga råd och stiftelser. Även den externa finansieringen av miljöanalys (en för SLU unik verksamhet) har ökat, medan statsanslagets del till miljöanalysen halverats sedan 2010 (från 52 till 27 procent).

SLU har sammantaget en god likviditet, posten ”kassa och bank” uppgår till 1 165 miljoner kronor i balansräkningen. Kapitalet har de senare året minskats till en nivå som bedöms som rimlig, strax under tio procent.

Fakta:

För mer information: Kontakta universitetsdirektör Martin Melkersson, 018-67 13 70 eller planeringschef Daniel Gillberg 018-67 22 08.


Kontaktinformation