SLU-nyhet

65 procent av sallaten sållas bort

Publicerad: 31 mars 2014

Isbergssallat kasseras i stora mängder i handeln. Det är också en av de viktigaste svenska frilandsköksväxterna. Jordbruksverket har därför valt att studera sallatsodlingen för att se hur stort svinnet är i primärproduktionen. Studien baseras på skördade fält i Skåne under säsongen 2013 samt på intervjuer med odlare och grossister och har utförts av bl a SLU-forskaren Ingrid Strid.

Studien visar att en stor mängd sallatsrester fanns kvar på fälten efter skörden. Resterna bestod till största delen av bortrensade ytterblad men också av hela ratade sallatshuvuden. 15 procent av de odlade sallatsfälten blir aldrig skördade. Sammantaget förloras 65 procent av den odlade sallaten redan under produktionen, fördelat på fem procent bortrensade sallatshuvuden, 45 procent bortrensade blad och 15 procent oskördade fält. Cirka 3 procent förloras i grossistledet. Genom att ta till vara mer av denna matresurs skulle en klimatpåverkan motsvarande 500 000 liter bensin sparas in.

De främsta orsakerna till svinn hos odlarna är bristande kvalitet på grund av röta och skadeinsekter, fel storlek på sallatshuvuden samt överproduktion i förhållande till efterfrågan. Exempel på orsaker till svinn hos distributörer och grossister är bristande kvalitet, som bladkantbränna, inre röta, insektsskador samt hanteringsskador.

Odlingen liten del av klimatpåverkan

För att räkna ut klimatpåverkan från den förlorade sallaten användes en livscykelanalys. Själva odlingen står för en liten del i sallatens livscykel, medan transporter och förpackningar står för en större del. Svinnet som sker på gården är därför mindre miljöbelastande än svinnet som sker i butik.

Matsvinnet förbrukar naturresurser och orsakar utsläpp av växthusgaser i onödan. Dessutom går stora ekonomiska värden förlorade när maten inte når slutkonsumenten. För att målet om minskat matsvinn med 20 procent till 2020 ska kunna nås krävs åtgärder i hela livsmedelskedjan. Det behövs också en djupare förståelse för orsakerna till svinnet.

Mer information

Läs studien Förluster av isbergssallat i primärproduktionen och grossistledet i Sverige

Den 31 mars lämnas en delrapport till landsbygdsministern Eskil Erlandsson om arbetet med att minska matsvinnet. Jordbruksverket har ett gemensamt uppdrag tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket att arbeta för att minska mängden matsvinn.


Kontaktinformation