SLU-nyhet

Drönare med kameror effektiviserar maskinförarnas jobb

Publicerad: 10 mars 2014

Genom att förarna direkt i skogsmaskinens informationssystem kan se var det stormskadade virket finns så kan markpåverkan och kostnader minskas. SLU utvecklar metoden tillsammans med SCA skog i Västerbotten.

Stormen Hilde fällde över 3 miljoner kubikmeter skog i mellersta Norrland och Västerbotten. En stor andel var tall i gallringstadiet, vilket innebär en stor ekonomisk förlust för ägaren. Den totala ekonomiska förlusten beräknas vara ungefär en halv miljard kronor. Dessutom utgör stormskadad skog en yngelhärd för skadeinsekter, och stormfällt virke måste därför enligt lag avlägsnas ur skogen.

SLU undersöker tillsammans med SCA skog möjligheten till förbättrad planering med flygande drönare för drivning av stormskog. Med hjälp av flygande drönare kan dagsaktuella fotografier tas från låg höjd.

Stormfälld skog, flygfoto. Olle Hagner, SmartplanesMed hjälp av dessa flygfoton skapas heltäckande fotomosaiker över de stormdrabbade skogsbestånden, i dessa flygfoton ska sedan skogsmaskinföraren kunna se varje individuellt träd som blåst omkull och kunna planera körväg och arbetsdag mer effektivt.

I dagsläget får maskinföraren ofta förlita sig på vad som kan ses med blotta ögat från maskinhytten under arbetet, vilket leder till att maskinföraren använder en stor del av sin tid till att åka runt i bestånden och leta efter vindfällda träd. Utöver den ekonomiska vinsten med bättre planering, då maskinen kan jobba mer effektivt så minskar även den areal som skogsmaskinen i onödan behöver köra på, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan. Med bättre planering och därmed ökad effektivitet så kan även den befintliga skogsmaskinsparken hinna med fler skogsområden som skadats av höstens stormar innan bestånden skadas av skadeinsekter och virkets kvalité samt pris påverkas negativt.

Studien utförs av SLU, institutionen för skogens biomaterial och teknologi i Umeå tillsammans med SCA skog, Västerbottens skogsförvaltning. Projektet ska under vårvintern utvärdera olika system med flygande drönare samt flyga över utvalda skogsområden som skadats av stormen Hilde. Efter att data samlats in över bestånden med hjälp av drönare så kommer omkullblåsta träd tillvaratas och en utvärdering av beslutstödet för skogsmaskinsförarna kommer att göras.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se