SLU-nyhet

Nya nummer av Fakta Skog

Publicerad: 14 mars 2014

Läs om reservat med unga skogar, växtligheten i fjällens höjdgradienter, risker med trädexoter och skogsägarnas val.

Vad vill skogsägaren satsa på?

Enskilda privata skogsägare äger hälften av skogen i Sverige, och har därmed stort inflytande på det övergripande skogstillståndet. Äldre skogsägare tenderar att vara mer nöjda med sina skogar än yngre skogsägare. Kvinnor är mindre benägna än män att ge virkestillväxten högsta prioritet. Ägare till samägda fastigheter prioriterar rekreationsmöjligheter, biodiversitet eller den estetiska upplevelsen av fastigheten framför virkestillväxt, jämfört med ensamma ägare.

 Fakta Skog 10, 2013

Höjdgradienter hjälper oss att förstå den globala uppvärmningens påverkan i Arktis

Arktis ekosystem är troligtvis väldigt känsliga för temperaturökning orsakade av den globala uppvärmningen. Fjällen kring Abisko i norra Sverige erbjuder möjligheter för en ökad förståelse av hur Arktis växtlighet kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. Resultat från en höjdgradient (500–1000 meter) tyder på att förändringar i växtsamhällens artsammansättning, näringsstatus och näringsbegränsning med ökade temperaturer i Arktis kommer att skilja sig markant åt mellan rik och fattig vegetation.

 Fakta Skog 11, 2013

Ekologiska risker med exotiska trädslag

Genom att införa nya, snabbväxande trädslag kan man intensifiera bruket på delar av skogsmarken Trädslag som diskuterats är sykomorlönn, douglasgran, hybridasp och hybridlärk. Varje trädslag har en unik kombination av ekologiska risker och osäkerheter. Omfattningen av plantering och fördelningen i landskapet av nya trädslag påverkar de ekologiska riskerna. Beslutsfattare kan använda resultaten för nödvändiga överväganden av risker, osäkerheter och möjlighet till reversibilitet.

 Fakta Skog 12, 2013

Unga skogar – ett kostnadseffektivt reservatsalternativ

För att göra kostnadseffektiva val av skyddsvärda skogar val måste man ta hänsyn både till skogens ekologiska och ekonomiska värde. Kostnadseffektiviteten ökar om man tar hänsyn till hur skogen utvecklas över tid. Vill man utöka arealen skyddad skog på ett kostnadseffektivt sätt ska man inkludera en betydligt större mängd unga skogar än vad man gjort hittills.

 Fakta Skog 13, 2013


Fakta Skog kan hämtas på webben som pdf utan kostnad. Fler nummer av Fakta Skog finns på länken nedan, tillsammans med information om prenumeration och beställning av enstaka tryckta nummer.

http://www.slu.se/forskning/faktaskog


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se