SLU-nyhet

Så ska medel till grundutbildning fördelas

Publicerad: 20 mars 2014

SLU:s styrelse har beslutat om övergripande principer för fördelning av hur resurser ska fördelas till grundutbildning vid SLU. Utbildningsnämnden (UN), i dialog med programnämnderna (PN) och i samarbete med universitetsadministrationen, kan nu arbeta vidare med den fördelningsmodell som principerna omfattar.

Principerna för fördelning av medel till grundutbildningen innebär i sig ingen omfördelning av resurser och innebär inga utökade kostnader. Däremot är det möjligt att göra omfördelningar om det krävs av strategiska skäl. Det är en del i att öka möjligheten till strategisk styrning av grundutbildningen. För att underlätta planeringen sker ingen avräkning när man ser det faktiska studentantalet, utan dimensioneringen justeras året därpå. Principerna för resursfördelningen inom grundutbildningen ska ske likartat inom hela SLU och beslut om innehåll och ekonomiska konsekvenser samlas – för bättre kontroll och strategi, för att gynna hela SLU.

UN ska årligen fastställa ett fåtal ersättningskategorier för utbildningsprogram som är ämnesmässigt närliggande. Styrelsen beslutar om programutbud och dimensionering i den årliga anslagsfördelningen. Dessa principer ska tillämpas i anslagsfördelningen för budgetåret 2015.

Nu har UN tillsatt en projektgrupp med uppdrag att utveckla resursfördelningsmodellen enligt de övergripande principer som styrelsen har fastställt. I gruppen ingår medverkande från fakulteterna, SLUSS och universitetsadministrationen. En referensgrupp kommer att inrättas med representanter från ett antal institutioner. Projektet ska redovisa sitt förslag i maj då Utbildningsnämnden förväntas besluta om utformningen av fördelningsmodell för utbildningens resurser.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo