SLU-nyhet

SLU leder satsning på minimerade kväveutsläpp vid gruvdrift

Publicerad: 22 april 2014

För att minska problemen med kväveutsläpp i samband med gruvdrift har ett treårigt forskningsprogram satts igång, koordinerat av SLU-forskaren Frauke Ecke vid institutionen för vatten och miljö.

Kväveutsläpp i samband med gruvdrift är ett stort miljöproblem. Kvävet har sitt ursprung i t.ex. cyanidlakning vid guldutvinning eller i odetonerade sprängämnen som är rika på kväveföreningar. Kvävet riskerar att föras vidare med processvatten in i sjöar och vattendrag där det kan orsaka övergödning och påverka fiskbestånd.

VINNOVA, LKAB och Boliden AB finansierar ett stort treårigt forskningsprogram på totalt 27,4 Mkr för att minimera miljöriskerna. Inom projektet kommer olika biologiska behandlingsmetoder att testas (inklusive bioreaktorer och flytande våtmarker) i laboratorieskala samt i fältförsök hos bolagens anläggningar i Kiruna och Malmberget.

Programmet koordineras av SLU i samarbete med Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Rock Tech Centre, LKAB och Boliden AB.

Mer information
Frauke Ecke, institutionen för vatten och miljö, SLU
070-26 36 155, Frauke.Ecke@slu.se  

Projekthemsida (på engelska)
http://www.slu.se/sv/institutioner/vatten-miljo/forskning/mining/


Kontaktinformation