SLU-nyhet

Positivt ekonomiskt utfall för första kvartalet

Publicerad: 08 maj 2014

SLU:s resultat för första kvartalet 2014 är 42 miljoner kronor bättre än motsvarande period i fjol, och prognosen för 2014 som redovisas för SLU:s styrelse pekar mot ett överskott på 94 miljoner kronor.

Sammantaget visar uppföljningen att SLU:s ekonomi som helhet är stark, även när man tar med ökade hyreskostnader för nya lokaler i beräkningarna. Bakom de positiva siffrorna ligger dels ökade intäkter från forskningspropositionen 2012, dels en försäljning av två fastigheter på Ultuna där en del av överskottet, 130 miljoner kronor, får användas för att täcka kostnader i Lövsta. Personalminskningen om tre procent har också bidragit till att minska kostnaderna.

I den ekonomiska rapporten till styrelsen pekas också på att kostnaderna kommer att öka efter inflyttningen i VHC (något som delvis kompenserats genom en omfördelning av medel till fakulteten och UDS). Byggkostnaderna för VHC har ökat något (34 miljoner kronor), men å andra sidan väntas hyresökningen för de nya husen bli lägre än förväntat, bland annat genom ränteläget.

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/uppfoljningar-och-indikatorer/


Kontaktinformation