SLU-nyhet

SLU trea i universitetsrankning

Publicerad: 23 maj 2014

SLU kommer på tredje plats i årets Urank-rankning av svenska universitet och högskolor. De två första platserna tas av Karolinska institutet och Handels. SLU tar också tätplats inom kategorin naturvetenskap.

De starka resultaten för specialhögskolorna förklaras till stor del av att de i huvudsak har kvalificerade programutbildningar som rekryterar studenter med goda förkunskaper till utbildningar med relativt god genomströmning samtidigt som utbildningarna leder till en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Totalt är det 27 variabler vars sammanvägda resultat ger rankingutfallet. Variablerna eller indikatorerna är valda så att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenterna, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund.

Utfallet för de olika kriterierna samvarierar starkt med totalresultatet – med ett undantag. Det gäller den sociala indikatorn eller lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund. Här spelar också utbildningsutbudet in, vilket innebär att universiteten som har en större andel långa utbildningar som i allmänhet har en snävare social rekrytering kommer sämre ut än de mindre högskolorna.

Uranks ranking är en ranking av lärosätena som utbildningsanstalter, inte som forskningsinstitutioner. Trots detta finns kriteriet forskning och forskarutbildning med. Det motiveras i första hand av forskningens betydelse för att utveckla kvalitet i utbildningen. Men där ingår också ett mått på i vilken utsträckning de studenter som avlagt examen vid lärosätet fortsätter till forskarutbildning, vilket också är en indikator på kvalitet i grundutbildningen.

SLU har tätplatsen inom naturvetenskap
Naturvetenskapliga utbildningar finns vid många lärosäten. Värdena på de 27 indikatorerna som ligger till grund för rankingen blir vid små absoluta tal ”skakiga” och därför har bara de 14 lärosäten som under det aktuella året hade minst 200 helårsstudenter inom det naturvetenskapliga området tagits med i jämförelsen.

SLU toppar rankingen tillsammans med Lund och Linköping. Sedan följer de stora universiteten och KTH. Längre ner i listan kommer de nya universiteten (Linné och Karlstad) och de högskolor som är representerade inom området.

Läs mer:

http://www.urank.se/ 


Kontaktinformation