SLU-nyhet

Avtal om fortsatt samarbete inom Smed

Publicerad: 18 juni 2014

SLU kommer på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att fortsätta bidra med underlag till nationella och internationella klimatrapporteringar och rapporteringar om näringsämnesbelastningen till våra havsområden. Arbetet sker inom ramen för Smed-konsortiet.

Avtalet om fortsatt samarbete mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och Smed-konsortiet (Svenska miljöemissionsdata) sträcker sig över åren 2015–2022. I Smed-konsortiet ingår SLU, SMHI, SCB och IVL Svenska miljöinstitutet AB.

– Avtalet främjar samarbetet mellan SLU och de andra myndigheterna. Det öppnar också för att våra medarbetare engageras som nationella experter i olika internationella sammanhang, till exempel inom de tre konventionerna UNFCCC, HELCOM och OSPAR. Det ger också en stabil bas för vissa av SLU:s verksamheter inom miljöanalysen, säger SLU:s vicerektor Göran Ståhl, som har deltagit i arbetet med avtalet.

Tar fram dataunderlag för luft och vatten
SLU kommer att fortsätta sitt arbete med att ta fram dataunderlag för olika klimatrapporteringar och genomföra beräkningar av belastningen av näringsämnen och andra ämnen till nationella inlandsvatten och havsområden.

– De närmaste åren ser vi mycket arbete framför oss på vattensidan, bland annat med beräkningar av olika källor till näringsämnesbelastningen till Östersjön. På luftsidan ser vi fortsatt arbete med de viktiga klimatrapporteringarna, där SLU bidrar med vår kunskap om kolsänkan, säger Lars Sonesten, som är SLU:s representant i Smeds styrgrupp.

SLU kommer även att bistå med expertstöd gentemot Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Det är en roll som Lars Sonesten har sett öka under de senaste åren.

– Under de senaste åren har vi sett ett ökat behov från myndigheterna om stöd, till exempel med expertstöd vid klimatförhandlingarna i Cancún och Doha, samt i olika expertgrupper inom HELCOM och OSPAR, som arbetar med belastningen av olika ämnen på våra havsområden, säger Lars Sonesten.

Det nuvarande ramavtalet sträcker sig mellan åren 2006–2014, men kommer att ersättas av det nya avtalet fram till 2022.

– Mycket av arbetet kommer att ske som under det nuvarande avtalet, men det tillkommer två områden som handlar om Buller och Åtgärder. Dessutom kommer ett större ansvar för planering och genomförande av framtagandet av de olika underlag som krävs, att läggas över från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten på Smed. Vi ser även att vår roll som sakexperter kommer att utnyttjas än mer i framtiden, säger Lars Sonesten.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ulla Ahlgren