SLU-nyhet

Uppföljning av miljömål

Publicerad: 25 juni 2014

En första uppföljning av de miljömål som beslutades för SLU i december 2013 har gjorts. "Trafikljus" berättar om status för målen inom energianvändning, tjänsteresor och inköp.

Nu har en första uppföljning gjorts av SLU:s miljömål och de ska även fortsättningsvis följas upp kontinuerligt. Uppföljningen visar om målen i nuläget kan nås inom utsatt tid.

Mål som idag har grönt ljus, som beräknas nås inom utsatt tid är:

  • att SLU är självförsörjande på all el och värme i egna förvaltade fastigheter vid utgången av år 2020.
  • att användningen av videokonferens i jämförelse med 2013 års nivå har ökat med 15 % t.o.m år 2016.
  • att göra miljöriskanalys på samtliga upphandlingar av varor och tjänster senast fr.o.m 31 december 2014.
  • att senast den 31 december 2014 göra uppföljning av minst en upphandling för att se om en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

"Trafikljus"-redovisningen ger en fingervisning om hur nära man är att nå utsatta mål och om extra insatser behövs för att nå dem. Den kontinuerliga uppföljningen gör att varningsljusen (gult och rött) upptäcks i tid så att man kan ågärda dem.

Dagens "trafikljus" visar statusen för målen inom energianvändning, tjänsteresor och inköp. Övergripande miljömål för utbildning, forskning och miljöanalys ska också tas fram och redovisas vid årsskiftet 2014/15.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo