SLU-nyhet

Svensken vill höra björkar susa

Publicerad: 25 juli 2014

Människor trivs bäst i öppna landskap. Men en ny undersökning från SLU visar att många gärna vill ha mera träd i jordbrukslandskap som omger deras bostäder eller fritidshus åtminstone om det är björkar och det finns djur som betar mellan träden.

I en Sifo-undersökning utförd åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick tusen slumpmässigt valda svenskar rangordna fyra alternativ från bästa till sämsta omgivande landskap. Alternativen var åker utan betesdjur, åker med betesdjur, björkplantering där kreatur betar gräset mellan träden samt naturlig igenväxning av åkern till tät skog. Alternativen illustrerades med teckningar där vart och ett av alternativen omger ett bostads- eller fritidshus.

– Björkplantering på åker med betesdjur kan ge både omtyckt landskap och klimatfördelar. Trädens kolinlagring och bioenergiproduktion kan kompensera den betesbaserade köttproduktionens utsläpp av klimatgaser. Om lantbrukarna fick samhällsekonomiskt motiverad miljöersättning för både landskaps- och klimatnytta skulle nya beteshagar i många fall kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ på åker som nu ligger oanvänd och håller på att förbuskas, kommenterar Karl-Ivar Kumm, docent i lantbruksekonomi vid SLU i Skara.

49 procent valde björkplantering med betesdjur och 19 procent åker med betesdjur som bästa alternativ. Nästan 70 procentföredrog alltså landskap med betesdjur. Endast 10 procent tyckte att åker utan betesdjur var bäst. Anmärkningsvärt är att hela 23 procent angav naturlig igenväxning till tät skog (”förbuskning”) som bästa alternativ. Å andra sidan menade 37 procent att detta alternativ är det sämsta bland de fyra alternativen. Men ännu flera, 42 procent, tyckte att åker utan betesdjur är sämst.

Öppna landskap tycks alltså inte vara tillräckligt för en bra boendemiljö. Yngre respondenter accepterade eller till och med föredrog ”förbuskning” i större utsträckning än de äldre. Björkplantering med betesdjur värderades som klart bäst i alla åldersgrupper.

En stor majoritet vill att det skall finnas betesdjur på åkrarna runt där man bor eller tillbringar sin fritid, något som det tyvärr blir allt mindre av. Arealen betesvall på åker har minskat med 20 procent sedan år 2005 och arealen naturbetesmark har minskat nästan lika mycket.


Kontaktinformation