SLU-nyhet

SLU:s väntas få större överskott än budgeterat

Publicerad: 25 augusti 2014

SLU redovisar ett underskott på fem miljoner kronor för första halvåret i år, men prognosen för 2014 visar ett överskott på 156 miljoner kronor vilket är ett större överskott än vad verksamheten har budgeterat (det budgeterade överskottet var åtta miljoner). Den största orsaken är att verksamheten har minskat kostnaderna snabbare än planerat och att intäkterna ökat mer än väntat.

I prognosen finns även överskott på 100 miljoner kronor avseende försäljningen av Ultuna 2:1, alltså ett markområde längs Dag Hammarskjölds väg, strax söder om Gottsunda allé.

Det är främst personal- och driftkostnader som beräknas minska jämfört med budget. Personalvolymen har minskat med tre procent jämfört med delåret föregående år och kommer sannolikt fortsätta minska något under hösten 2014. Personalkostnaderna 2014 väntas ligga på något lägre nivå än 2013.

Driftkostnaderna väntas öka jämfört med helåret 2013 med 52 miljoner kronor vilket till största delen beror på flyttkostnader i samband med campusutvecklingen.

Lokalkostnaderna beräknas öka under andra halvåret 2014 då VHC har tagits i bruk. Prognosen är att lokalkostnaderna ökar med 42 miljoner kronor 2014 jämfört med helåret 2013.

Det är två stora händelser som kommer att påverka resultatet under hösten 2014. Dels planerar SLU att sälja en del av fastigheten Ultuna 2:1 med förväntat överskott om 100 miljoner kronor. Dels kommer nya Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) att färdigställas, vilket leder till ökade lokal- och avskrivningskostnader på cirka 30 miljoner kronor andra halvåret.

SLU har anpassat verksamheten för att möta högre kostnader för lokalerna i samband med campusutvecklingen. Därutöver minskade regeringen statsanslaget 2012, vilket till största delen belastade grundutbildningen. Det har tagit två år att anpassa verksamheten till en lägre studentvolym och minskat kursutbud.

Delårsbokslutet visar att intäkterna ökat med sex procent medan kostnaderna endast ökat med två procent. Det är främst bidragsintäkterna som ökat (med tio procent). Statsanslaget och avgiftsintäkterna har ökat med fyra procent. De finansiella intäkterna är fortsatt låga på grund av det låga ränteläget.

Personalkostnaderna är i stort oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att SLU minskat personalvolymen med tre procent. Lokalkostnaderna och driftskostnaderna har däremot ökat med sju procent vilket har sin huvudsakliga förklaring i ökade kostnader i samband med campusutvecklingen. Lokalkostnaderna kommer att öka under andra halvåret 2014 eftersom nya VHC har tagits i bruk från och med 1 juli 2014.

Den låga inflationen leder till minskande lokal- och räntekostnader, vilket leder till lägre kostnader för campusutvecklingen än tidigare beräkningar.


Kontaktinformation