SLU-nyhet

Miljömålen krockar vid stubbrytning

Publicerad: 07 januari 2015

Stubbar och annan död ved utgör livsmiljö för en mängd olika organismer i skogsekosystem. Stubbarna på hyggena är också efterfrågade som biobränsle. En skogsekonomisk studie vid SLU visar att de nationella miljömålen "Levande skogar" och "Begränsad klimatpåverkan" krockar när stubbar bryts i stor skala.

Mängden död ved är mycket liten i våra brukade skogar och det är viktigt att den ökar. En av indikatorerna i det nationella miljömålet "Levande skogar" är också mängden hård, död ved. Ett annat av miljömålen, "Begränsad klimatpåverkan", motiverar att stubbar bryts och tas tillvara som biobränsle, vilket kan medföra att det blir svårare att öka mängden död ved.

I en studie, publicerad i tidskriften Journal of Forest Economics, har skogsforskare vid SLU skattat effekterna av en storskalig stubbrytning i norra Sverige. De har använt en regional skogssektormodell, avgränsad till norra Sverige (Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, och Jämtlands län). En ekologisk modell som beskriver relationen mellan tillgången på stubbar och populationen av vedlevande skalbaggar har kopplats till denna ekonomiska modell.

Parametrarna i den ekonomiska modellen kommer från 28 års data, och de ekologiska data härrör från tio kalhyggen i norra Sverige, där skalbaggarnas populationstäthet i stubbar skattats. Forskarna simulerade effekten av en ökad efterfrågan på biobränslen, med och utan stubbrytning.

Resultaten från modellen visar att en storskalig stubbrytning skulle innebära att användningen av förnybar energi i värmeverken skulle öka med 2 procent på grund av minskad konkurrens om virkesråvaran. När tillgången på trädbränsle ökar, minskar priset, vilket gör att biobränslet kan konkurrera bättre med fossila bränslen. Men storskalig stubbrytning innebär även en årlig minskning av populationen av vedlevande skalbaggar med nästan 5 procent.

Detta pekar på en konflikt mellan miljömålen, något som ofta förbises när dessa typer av politiska mål formuleras.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se