SLU-nyhet

61 SLU-projekt får 182 miljoner i forskningsanslag från Formas

Publicerad: 06 november 2015

I torsdags beslutade forskningsrådet Formas att inom den årliga öppna utlysningen bevilja drygt 182 miljoner kronor till 61 projekt vid SLU, vilket innebär att SLU mottog 30 procent av de beviljade anslagen.

I årets öppna utlysning beviljade Formas i fredags 600 miljoner kronor till 204 projekt till stöd för hållbar utveckling ur olika perspektiv (ekonomiskt, socialt och ekologiskt), varav 61 vid SLU – 39 i Uppsala, 12 i Alnarp/Lund, 6 i Umeå, 3 i Grimsö och 1 i Öregrund. Flertalet av projekten avser perioden 2016–2018.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar, Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd inom Formas samtliga ansvarsområden, Miljö, Areella näringar och Samhällsbyggnad.

SLU har dessutom tilldelats Formas-medel till fyra projekt inom två andra utlysningar: Forskningssynteser om hållbarhetsaspekter inom olika system för produktion och användning av skogsråvara och biomassa samt Kommunikationsprojekt som ökar vår kunskap om hållbar utveckling.

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet, och av samhällsrelevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Nedan följer en lista över alla SLU-forskare som beviljades medel – detaljerade listor rörande den stora utlysningen nås via pressmeddelande från Formas:

Forsknings- och utvecklingsprojekt

 • Pia Haubro Andersen, Uppsala, 3 406 000 (Automatiserad avläsning av hästens ansiktsmimik vid smärta.)
 • Erik Andreasson, Alnarp, 2 913 000 (Nya verktyg för patogenresistent potatis)
 • Henrik Andrén, Grimsö, 3 090 000 (Spridningsmönster, genetisk struktur och prognoser för etablering av lodjur i expanderande populationer)
 • Seema Arora-Jonsson, Uppsala, 3 000 000 (Landsbygd i omvandling: Spänningar och möjligheter för uthållig utveckling i Sverige och Kanada)
 • Paul Becher, Alnarp, 2 997 000 (Beteendemanipulering med mikrobiella doftkemikalier: en grund för nya tillämpningar för att kontrollera Drosophila suzukii och andra skadegörare)
 • Göran Birgersson, Alnarp, 3 000 000 (Dofter för identifiering av värddjur hos barkborreattackerande styltflugor av släktet Medetera)
 • Mirco Bundschuh, Uppsala, 3 000 000 (Bt-toxiner i genetiskt modifierat växtmaterial ? Vart tar de vägen och hur påverkar de icke-mål organismer i akvatiska miljöer?
 • Guillaume Chapron, Grimsö, 2 843 000 (Omfattning och konsekvenser av förvaltningsmässig skyddsjakt på rovdjur)
 • Geoffrey Daniel, Uppsala, 3 300 000 (Synliggörande av den 3-dimensionella strukturen hos vedcellväggar (3D-NanoWood))
 • Susanne Eriksson, Uppsala, 2 547 000 (Gamla tjurar möter ny teknik - vad kan vi lära oss av tidigare avelsurval?)
 • Martyn Futter, Uppsala, 3 000 000 (Okända effekter från skogsbränder på bäcknära zoners geokemi)
 • Torleif Härd, Uppsala, 3 000 000 (Biokemin hos miljövänliga funktionella material bestående av proteinnanofibrer)
 • Joakim Hjältén, Umeå, 3 000 000 (Liv efter döden för GM träd? Hur reagerar saproxyler (vedlevande arter) på död ved från GM träd?)
 • Pekka Huhtanen, Umeå, 3 162 000 (Havre för hållbar mjölkproduktion)
 • Patrice Humblot, Uppsala, 2 945 000 (Design av nva verktyg för diagnos och behandling av livmoderstörningar hos ko)
 • Rickard Ignell, Alnarp, 3 144 000 (Från blomma till blod - initiering av värdsöksbeteendet hos myggor)
 • Magnus Karlsson, Uppsala, 3 000 000 (Populationsgenomik hos svampen Clonostachys rosea för bättre biologisk bekämpning av fusarios i vete)
 • Ramune Kuktaite, Alnarp, 3 000 000 (Utveckling av innovativa bio-baserade kompositer av unik potatisstärkelse och veteproteiner: förståelse om strukturell diversitetet och funktion)
 • Thomas Kätterer, Uppsala, 3 000 000 (Biokol i Kenya - kvalitet, markbördighet och växtproduktion)
 • Hjalmar Laudon, Umeå, 3 000 000 (Förbättrat vattenkvalitetsskydd i skogsbruket genom hydrologiskt anpassade kantzonsbredder)
 • Karin E Limburg, Öregrund, 3 000 000 (Att förlora reda på tiden: tvivelaktiga åldersbestämning av Östersjötorsk, troliga orsaker och lovande lösning)
 • Björn Lindahl, Uppsala, 3 000 000, (Prediktiv modellering av kolomsättning i brukad skogsmark baserad på metatranskriptomiska analyser av mikrobiella egenskaper)
 • Jan Erik Lindberg, Uppsala, 3 441 000 (Inverkan av tidig kolonisering av tarmflora på födosöksbeteende hos gris - Studie av mikrobiota-tarm-hjärn-axeln.)
 • Johan Månsson, Grimsö, 3 500 000 (Att minimera konflikten mellan naturvård och lantbrukare: Förutsäga och reducera risk för skördeförluster orsakade av stora betande fåglar på nationell och lokal nivå)
 • Thomas Ranius, Uppsala, 2 845 000 (Värdet av lågproduktiv skog för biologisk mångfald )
 • Stefan Roos, Uppsala, 962 000 (Identifiering av synbiotika med en potential att motverka problem relaterade till en läckande tarm)
 • Jonas Rönnberg, Alnarp, 3 000 000 (Heterobasidion root infections on Scots pine - a cryptic threat to sustainable forest management in Sweden )
 • Margareta Stéen, Uppsala, 2 002 000 (Polymorfi i PrP och dess relevans för hälsa hos älg och människa)
 • Cecilia Sundberg, Uppsala, 2 871 000 (Produktion av biokol på gårdsnivå i Kenya - energisäkerhet och klimateffekt)
 • Catarina Svensson, Uppsala, 2 584 000 (Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen)
 • Staffan Waldo, Lund, 3 000 000 (Att samexistera med rovdjur - fallet säl och fiske)
 • Erik Westholm, Uppsala, 3 000 000 (Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier)
 • Anette Wichman, Uppsala, 3 001 000 (Optimal ljusmiljö för värphöns)
 • Lars Östlund, Umeå, 2 930 000 (Herbicider i skogsbruket - det historiska arvet, drivkrafter och ekologiska konsekvenser)

Forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare

 • Lutz Ahrens, Uppsala, 2 997 000 (Innovativa behandlingstekniker för per- och polyfluoroalkyl ämnen i dricksvatten)
 • Debora Arlt, Uppsala, 3 150 000 (Främja användningen av ´citizen science´ data för utvärdering av miljöförändringar)
 • Joachim Audet, Uppsala, 2 924 001 (Dikväveoxid emissioner från jordbruksvattendrag Förståelse av processer för förbättrade åtgärdsstrategier)
 • Daniel Bergquist, Uppsala, 3 000 000 (Systemlandskap: en kritisk systemansats till urban hållbarhet (SysLa))
 • Mirco Bundschuh, Uppsala, 3 000 000 (Skyddar pesticidregistreringen i Sverige biota i vattendrag?)
 • Michelle Cleary, Alnarp, 3 000 000 (Medborgarvetenskap och *från-gener-till-landskapet* metod i bekämpning av Phytophthora-skador i södra Sverige)
 • Michelle Cleary, Alnarp, 2 988 000 (Vad är bakgrunden till variationer i resistens i Fraxinus excelsior mot en dödlig, invasiv patogen?)
 • Judith Felten, Umeå, 3 000 000 (Cellväggs modifiering under utveckling av ektomykorrhiza symbiosen)
 • Adam Felton, Alnarp, 2 999 000 (Hur ska en blandskog blandas för att gynna biodiversitet och rekreationsvärde?)
 • Martyn Futter, Uppsala, 3 000 000 (Kvantifiering av osäkerheter i framtida prognoser av svenskt ytvattnets kvalitet)
 • Laura Grenville-Briggs (Didymus), Alnarp, 3 000 000 (Effektorer proteinen från hyfbildande växtpatogener som verktyg för hållbar sjukdomsresistens i potatis och baljväxter.)
 • Meritxell Gros, Uppsala, 3 000 000 (Svartvattenbehandling och återanvändning som gödselmedel inom jordbruket: spridning och uppträdande av läkemedelrester, antibiotikaresistenta gener och utvärdering av miljörisker)
 • Elke Hartmann, Uppsala, 2 895 000 (Dominans och ledarskap: användbara teorier i interaktionen människor-häst?)
 • Marcus Hedblom, Uppsala, 3 000 000 (Naturliga ljud och reduktion av mänsklig stress i städer)
 • Per-Ola Hedwall, Alnarp, 2 957 001 (Från kolkälla till kolsänka? - hur påverkar ökad biomassaproduktion ungskogens kolbalans?)
 • Bettina Müller, Uppsala, 3 000 000 (Analys och förståelse av det väte- och metanproducerande maskineriet hos syntrofa acetat-oxiderande bakterier för att uppnå kontrollerade och effektiva biogasprocesser)
 • Anna Rising, Uppsala, 3 294 000 (Ett nytt lungsurfaktant för behandling av luftvägssjukdomar hos djur)
 • Jean-Michel Roberge, Umeå, 2 997 000 (Gynnar hyggesfritt skogsbruk fågelsamhällen?)
 • Arne Schwelm, Uppsala, 3 000 000 (Studier av jordburna protist-patogener med tonvikt på vilsporsbiologi)
 • Eva Tydén, Uppsala, 2 572 000 (Mekanismer för läkemedelsresistens och metabolismvägar hos hästens spolmask.)
 • Erik Öckinger, Uppsala, 3 150 000 (Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster)

Mobilitetsstöd till unga forskare

 • Sofie Joosse, Uppsala, 3 508 344 (Fisk i staden. Möjligheter för lokalt baserade livsmedelssystem för fisk.)
 • Ida Karlsson, Uppsala, 2 867 210 (Protozoer för att öka sjukdomshämningen i jord)
 • Ida Kollberg, Uppsala, 3 822 784 (Variation i växtkvalité och insektsreglering - integrering av växtresistans och biologisk skadekontroll)
 • Carolin Menzel, Uppsala, 3 247 600 (Använda biprodukter från livsmedelsindustrin för förnybara livsmedelsförpackningsmaterial)
 • Therese Rehn, Uppsala, 1 993 216 (Vinnande vänskap: att hitta kärnpunkter i lyckade relationer mellan djur och människa)
 • Alessia Uboni, Uppsala, 4 186 000 (Indirekta konsekvenser av att leva i skräckens landskap)

Forskningssynteser om hållbarhetsaspekter inom olika system för produktion och användning av skogsråvara och biomassa

 • Dan Bergström, Umeå, 1 000 000 (Aspekter på hållbarhet av bio-ekonomianpassad gallring i unga bestånd )
 • Sara Hallin, Uppsala, 1 056 000 (Gynna ekosystemtjänster genom ökad biologisk mångfald för att öka biomassaproduktionen på jordbruksmark i en biobaserad ekonomi)
 • Thomas Ranius, Uppsala, 986 000 (Biobränsleuttag från skog med bibehållen biologisk mångfald och ekosystemtjänster)

Kommunikationsprojekt för hållbar utveckling

Natalie von der Lehr och Lisa Beste, Uppsala, 400 000 (Utveckling av vetenskapspodden RadioScience)


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson