SLU-nyhet

Anslagsfördelning för 2016

Publicerad: 03 november 2015

SLU:s styrelse fastställde vid sitt möte i Alnarp på tisdagen anslagsfördelningen för 2016.

SLU har i statsbudgeten tilldelats ett anslag om ca 1,8 miljarder kronor, en ökning med 85 miljoner kronor jämfört med året innan.

Det fördelar sig enligt följande:

 • Pris- och löneomräkning                                             18,3 mkr
 • Ökat anslag till Svenska artprojektet                          15 mkr
 • Forskningsfartyg                                                             6 mkr
 • Återläggning, grund- och avancerad utbildning       31,5 mkr
 • Nya utbildningsplatser, grund- o avancerad             6,2 mkr
 • Riskvärderingsfunktion växtskadegörare                    3 mkr
 • Forskningsprop, fördelning/omfördelning                5 mkr

Ur anslagsfördelningen i övrigt:

 • Styrelsen beslutade i fjol om en förstärkning till UDS för att täcka kostnadsökningarna i samband med flytten till nya lokaler. Eftersom UDS ligger efter i planen tilldelas man därför oförändrat anslag jämfört med 2015.
 • VH-fak  har fr o m 2014 tilldelats en förstärkning av statsanslaget med 60 mkr per år pga ökade lokalkostnader. Eftersom kostnadsökningen blivit lägre än prognosen så justeras anslaget därefter.
 • Baserat på KoN-utvärderingen från 2009 har sammanlagt ca 86 mkr till olika tidsbegränsade satsningar. I uppföljningen konstateras att resultatet av satsningarna över lag varit mycket positivt. En samlad översyn ska dock göras, varför årets tilldelning hålls på samma nivå som i fjol. En fortsatt särskild satsning på livsmedelsområdet bedöms vara viktig för SLU, inte minst med tanke på den kommande nationella livsmedelsstrategin 2016.
 • Särskilda satsningar görs också på en gemensam finansieringsmodell för forskningsinfrastruktur med 5 mkr och på en kommunikationsplattform med 3,5 mkr årligen under fem år.

Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson