SLU-nyhet

Brister i stipendiehantering ska åtgärdas

Publicerad: 03 november 2015

Internrevisionen har granskat fyra institutioners hantering av stipendier, resebidrag och attester med det övergripande målet att bedöma intern styrning och kontroll. Det har resulterat i dels rapporter till respektive institution, dels en sammanfattning till styrelsen av påträffade brister och förslag till åtgärder.

De väsentligaste bristerna är att stipendier och resebidrag inte alltid hanteras enligt gällande regler. Det interna regelverket är både inaktuellt och bristfälligt. Det förekommer också att medarbetare attesterar chefers reseräkningar.

Internrevisionen rekommenderar därför att regelverket för stipendier ses över och uppdateras, att kontroller görs av om stipendier hanteras rätt, att regler för bidrag till obligatoriska studieresor inom grundutbildningen ses över och tydliggörs och att attestflöden rutinmässigt ändras när en anställd tillträder som prefekt eller motsvarande.

Internrevisionen konstaterar att den interna styrningen och kontrollen fungerar tillfredsställande, men att det finns utrymme för förbättringar.

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/internrevision/revisionsrapporter/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson