SLU-nyhet

Drygt 44 miljoner till SLU från Vetenskapsrådet

Publicerad: 03 november 2015

SLU-forskare har i dagarna beviljats anslag inom flera av ämnesområdena i Vetenskapsrådets stora utlysning 2015. Sammanlagt handlar det om drygt 44 miljoner kr för åren 2016–2019.

Nedan följer en förteckning över vilka som fått bidrag, samt institutionstillhörighet, belopp och projekttitel.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

 • Karina Engelbrecht Clemmensen, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 3 514 000 (Mekanistisk förståelse av mykorrhizasvampar som kolsänka i nordliga terrestriska ekosystem)
 • Christina Dixelius, Växtbiologi, Uppsala, 4 000 000 (Betydelsen av småRNA för växters immunrespons: transportmekanismer och mikro-RNA)
 • Judith Felten, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå, 2 400 000 (Cellväggsmodifiering under utveckling av ektomykorrhiza symbiosen)
 • Jon Petter Gustafsson, Mark och miljö, Uppsala, 3 685 000 (Bindning av perfluoralkylerade ämnen (PFAS) i mark - mekanismer och modeller)
 • Anna Gårdmark, Akvatiska resurser, Öregrund, 3 050 000 (Hur trofiska interaktioner överför fysiologiska responser på klimatförändringar i näringsvävar)
 • Niles Hasselquist, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 3 600 000 (Barrskogsträds betydelse i det hydrologiska kretsloppet)
 • Paul Kardol, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 3 050 000 (Länkar ihop funktionella växtegenskaper samt återkopplingar mellan växter och mark med globala)
 • Björn Lindahl, Mark och miljö, Uppsala, 2 100 000 (Ektomykorrhizans respons på endogen och antropogen kvävetillförsel)
 • Panagiotis Nikolaou Moschou, Växtbiologi, Uppsala, 3 400 000 (En roll för begränsad proteolys i cellpolaritet i växter)

Utvecklingsforskning

 • Björn Vinnerås, Energi och teknik, Uppsala, 3 300 000 (Produktiva decentraliserade avloppssystem: ny värdekedja för urinbaserade gödselmedel)
 • Cecilia Sundberg, Energi och teknik, Uppsala, 3 300 000 (Produktion och användning av biokol på gårdsnivå i Kenya - energi, lantbruk och klimateffekt)
 • Andrea Nightingale, Stad och land, Uppsala, 4 400 000 (Konflikt, våld och miljöförändringar: Att undersöka resursstyrning och legitimitet i övergångssamhällen)
 • Erik Bongcam-Rudloff , Husdjursgenetik, Uppsala, 2 700 000 (Metagenomisk undersökning av korallreven på västra Indiska Oceanen för att bedöma miljöeffekterna av mänsklig verksamhet . En indikator på korallrevens hälsa.)

Medicin och Hälsa

 • Johan Lundqvist, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 2 100 000 (Toxicity pathways - en ny strategi för att reducera användningen av in vivo-studier i fisk)

Klicka på respektive ämnesrubrik för mer information från Vetenskapsrådet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson