SLU-nyhet

Drygt 27 miljoner från Stiftelsen lantbruksforskning

Publicerad: 16 december 2015

SLU-forskare har i dag beviljats bidrag för tio projekt inom Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning 2015. Bidragen uppgår sammanlagt till drygt 27 miljoner kronor. Ytterligare två projekt beviljades bidrag i specialutlysningen inom trädgårdsområdet

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar 16 nya forskningsprojekt med ca 40 miljoner kronor i 2015 års öppna utlysning. Ca 72 procent av bidragsmedlen går till de tio SLU-ledda forskningsprojekten.

Nedan följer en förteckning över vilka SLU-forskare som fått bidrag som huvudsökande, samt institutionstillhörighet, belopp och projekttitel.

 • Christina Lunner Kolstrup, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, 3 088 000 (Byråkratin i lantbruket belastar och kostar)
 • Ove Karlsson, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, 3 067 720 (Benchmark för framgångsrik företagsledning)
 • Birger Hjelm, Växtproduktionsekologi, 1 239 588 (Pilotstudie av tillväxtdynamik under olika planteringsförband och omloppstid för poppelplanteringar)
 • Linda Tufvesson, Bosystem och teknologi, 2 974 264 (Använd fångrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P)
 • Thomas Kätterer, Ekologi, 2 918 821 (Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark- kunskapsbank och modellering)
 • Faruk Djodjic, Vatten och miljö, 2 843 352 (Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd)
 • Britt Berglund, Husdjursgenetik, 5 334 573 (Nytt mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor)
 • Anna Rosander, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 3 095 235 (Nya behandlingsmetoder för att minska tillväxthämning hos grisar med spiroketal diarré)
 • Erik Andreasson, Växtskyddsbiologi, 1 900 000 (Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige)
 • Kristin Piikki, Mark och miljö, 900 000 (Interaktiv jordartskarta)

I höstens specialutlysning inom trädgårdsområdet beviljades bidrag till:

 • Teun Dekker, Växtskyddsbiologi, 400 000 (Övervakning av Drosophila Suzukii och riskbedömning för svensk bärodling)
 • Helene Larsson Jönsson, Biosystem och teknologi, 980 000 (Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion)

Länkar till pressmeddelanden från SLF
http://www.lantbruksforskning.se/?id=591&cid=11636&catid=2245&ShowArchive=1
http://www.lantbruksforskning.se/?id=591&cid=11635&catid=2245&ShowArchive=1


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson