SLU-nyhet

Fönsterbyten i Ekologicentrum

Publicerad: 12 februari 2015

I Ekologicentrum i Uppsala påbörjas nu ett omfattande arbete med att göra om tvåglasfönster till energieffektiva treglasfönster. Det här är möjligt via en extra glasruta som sätts på det befintliga glaset och genom att isoleringen kring fönsterkarmarna ses över. Totalt handlar det om cirka 800 fönster som ska åtgärdas.

Arbetet, sompågår under februari, är en relativt enkel och smidig åtgärd. Rummets klimat upplevs ofta efter åtgärd som mer behagligt. Samtidigt sparas energi motsvarande tre normalstora villors förbrukning/år. Projektet sker i samverkan mellan SLU och Akademiska Hus.

Åtgärden är en del av det miljöarbete som Ekologicentrum bedriver. Sedan januari 2013 är Ekologicentrum miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001 och har ett gemensamt miljöcertifikat tillsammans med Naturicum. Ett av de satta miljömålen är att energiförbrukningen ska minska med minst två procent per kvadratmeter jämfört med 2012 års nivå. SLU har även övergripande mål inom energi som gäller i hela landet:

  • SLU har som huvudmål att vara självförsörjande på all energi (el och värme) vad gäller eget förvaltade fastigheter vid utgången av 2020.
  • Fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut snarast, dock senast innan utgången av 2016.
  • SLU ska på egna fastigheter energibespara med minst en procent per kvadratmeter och år, 2012 utgör basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska nio procent per kvadratmeter och år totalt ha energibesparats.

För mer information om miljöarbetet i Ekologicentrum och Naturicum, kontakta hans.jernelid@slu.se

För mer om SLUs övergripande miljöarbete, kontakta SLU Miljö: infra-miljö@slu.se  eller besök hemsidan: https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/miljoarbete/miljoarbete/


Kontaktinformation