SLU-nyhet

Strategisk riskanalys

Publicerad: 19 februari 2015

Arbetar vi aktivt med riskanalysen vid SLU? Det är en fråga som styrelsen måste bevaka. Sedan 2008 gäller nya bestämmelser för hur myndigheterna ska arbeta med intern styrning och kontroll (ISK), numera RISK, dvs att identifiera och möta olika hot mot verksamheten.

Vid torsdagens styrelsemöte gavs en redovisning av hur arbetet bedrevs, regelverket, beslut och metoder och slutligen arbetet 2014. 

De övergripande risker som kan hota verksamheten är t ex om basanslagen minskar, om vi misslyckas med att rekrytera kompetenta forskare och lärare eller attrahera kvalificerade studenter, om kopplingen forskningutbildning och utbildningsektorn försvagas, eller om utbildningskvaliteten försämras. För dessa fyra risker har olika motåtgärder identifierats.

Styrelsen återkommer till en fördjupad analys om vad som kan hota verksamheten på kort och längre sikt.

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/verksamhetsplanering-och-anslagsfordelning/intern-styrning-och-kontroll/


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson