SLU-nyhet

Rödlistan 2015 släpps i dag

Publicerad: 28 april 2015

I dag offentliggörs Rödlista 2015 på Artdatabankens konferens Flora- och faunavård. Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

I Rödlista 2015 går det inte att se någon märkbar förbättring för den biologiska mångfalden i Sverige på övergripande nivå, utan det förefaller snarare som att den negativa påverkan mot Sveriges arter har varit konstant de senaste 15 åren. Några ljuspunkter går ändå att se – situationen för groddjur och stora däggdjur har förbättrats sedan 2000 till stor del tack vare lyckade naturvårdsåtgärder och/eller ny lagstiftning.

Artdatabanken har valt att lyfta fram fem viktiga slutsatser:

  • Ett av de största hoten mot rödlistade arter är igenväxning. Det gäller flera typer av miljöer; slåtter-, ängs- och betesmarker såväl som skogs- och myrmark. Havsmiljön är utsatt för stora habitatförändringar och är den landskapstyp där kunskapsbristen är störst. Av rödlistade arter i havet finns 53 % i kategorin Kunskapsbrist (DD).
  • För många rödlistade arter är s.k. mosaikartade landskap betydelsefulla – dvs. miljöer som innehåller mer än två olika landskapselement, t.ex. brynmiljöer som innehåller både skog och öppen mark.
  • Utdöenden sker för alla arter vars förekomstarea och utbredningsområde minskar. Det betyder att fler arter än de som är kategoriserade som nationellt utdöd (RE) kan ha dött ut lokalt och regionalt.
  • Artdatabankens bedömningar av tillståndet för Sveriges arter baseras både på expertkunskap och på data från olika källor – framför allt från Artportalen. Allmänhetens engagemang och rapporterna i Artportalen är en ovärderlig källa till kunskap om arters utbredning och status.

Vad är rödlistning?

Rödlistning är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige. I kategoriseringen ingår inga värderingar, analyserna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken. Rödlistan tas fram av Artdatabanken vid SLU och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetenRödlista 2015 publiceras som bok och i Artdatabankens söktjänst Artfakta.


Kontaktinformation
Sidansvarig: elin.backstrom@slu.se