SLU-nyhet

SLU söker samverkan för att förstärka äppelförädling

Publicerad: 09 juni 2015

Lokaler och mark vid SLU i Balsgård kan idag inte utnyttjas fullt ut med de resurser som är tillgängliga. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har därför sökt frigöra det kapital som finns bundet i mark och byggnader genom en försäljning av fastigheten Balsgård. Den här processen har nu avbrutits. LTV-fakulteten bedömer att inget av anbud som lämnats kan svara upp mot de önskemål som fakulteten har om att kunna etablera en djupare samverkan med en köpare av Balsgård.

- Vi siktar nu på att utveckla vår samverkan med olika aktörer inom frukt- och bärsektorn i en struktur där SLU fortsatt äger fastigheten Balsgård och där vi är öppna för olika organisatoriska former för detta, säger Håkan Schroeder, dekanus för LTV-fakulteten.

Under den process som ledde fram till den nu avbrutna försäljningen av fastigheten har vi fått flera indikationer som pekar på att detta borde vara möjligt. Det faktum att vi inte nu ser att vi kan kombinera en försäljning med den fördjupade samverkan som vi eftersträvar innebär att kapitalet som är bundet i fastigheten inte kan frigöras för att utnyttjas i verksamheten som tänkt. I stället blir vi mer beroende av att kunna få ökade bidrag till den fortsatta verksamheten, t ex från Landsbygdsprogrammet eller genom nya donatio-ner. Vi kommer också att se helt förutsättningslöst på hur en eventuell fortsättning av verksamheten inom projektet Centrum för Innovativa Drycker kan föras vidare.

Den framgångsrika verksamheten med frukt- och bärförädling i Balsgård kommer att fortsätta med de kopplingar som finns till forskning och utbildning vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) vid SLU i Alnarp.

Äpplesorten Frida som kom ut på marknaden för ca 10 år sedan, är den sort som nu planteras mest av svenska äppelodlare. I höstas lanserades ytterligare fyra nya äpplesorter, främst för hemträdgårdar. Växtförädlingen av frukt och bär kommer i allt väsentligt att fortsatt bedrivas i Balsgård, liksom idag kompletterat med slutprovning av nya sorter hos odlare.

LTV-fakultetens institution för växtförädling är övertygade om att en fortsatt växtförädling av frukt och bär är en angelägen uppgift för SLU. Betydelsen av växtförädling har också lyfts fram av Konkurrenskraftsutredningen som lämnades i början av mars.

- Vi ser fram mot att en fördjupad samverkan med intressenter i frukt- och bärsektorn ska leda till en positiv utveckling för vår framtida växtförädling av frukt och bär inom vilken Balsgård  fortsatt har en viktig roll, säger Håkan Schroeder. Det är en del av vår strategi för att förstärka växtförädlingen vid SLU.

Fakta:

.


Kontaktinformation