SLU-nyhet

Kort från styrelsen

Publicerad: 17 juni 2015

Några ändringar i styrelsens delegationsordning:

Vicerektorer får nu utses för högst så lång tid som rektors anställningstid varar plus sex månader (tidigare tre månader).

I avsnittet Definitioner tillförs ett avslutande stycke med lydelsen: "De orter där fakulteterna …  har sin bas, är universitetets huvudorter. Rektor ansvarar för att det kan bedrivas forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys i den omfattning som styrelse, rektor och fakultetsnämnderna beslutar.” Det innebär att huvudorter fortsättningsvis är Uppsala, Umeå och Alnarp.

Styrelsen informerades om beslutet från den 3 juni att Balsgård inte ska säljas. Vidare beslutade styrelsen om medgivande för rektor att lämna förslag till såväl inriktnings- som genomförandebeslut avseende ombyggnad för ArtDatabanken i den s k Östra längan av gamla HVC.

I vårbudgeten tilldelas SLU sju miljoner kronor som skulle kunna tas i bruk för att utöka antalet platser på djursjukskötarprogrammet. Det skulle i så fall kunna innebära en ökning med tio platser i höst och ytterligare tio platser 2016.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael Jansson