SLU-nyhet

SLU-träff om viltforskning

Publicerad: 22 juni 2015

Dagarna före midsommar träffades 21 SLU-forskare från sju olika institutioner och tre fakulteter, samt två externa experter, på Sunnersta herrgård för en tvådagars workshop, med sikte på att utveckla samarbetet kring forskning på vilda däggdjur och fåglar

Detta första möte initierades och arrangerades av Centrum för vilt- och fiskforskning vid SLU (CFW). Arbetet har dock sitt ursprung i ett fakultetsöverskridande rektorsinitiativ angående viltforskningens förutsättningar på SLU, något som senare följdes upp med ett internationellt möte inom GCUA (Global Challenges University Alliance)med inriktning på vilt.

I Sunnersta diskuterades gemensamma satsningar kring den ökade uppmärksamhet som förvaltning av flerartssystem rönt under senare år i Sverige. Allt fler områden hyser nu inte bara älg och rådjur, det är allt vanligare att även dov- och kronhjort förekommer, för att inte glömma de stora rovdjuren.

Många förvaltningsråd och tidigare fungerande jaktliga strategier ställts nu på ända och måste utvecklas. Det är dock betydligt mer resurskrävande att studera fyra eller kanske ännu fler arter samtidigt, mot tidigare en eller två. Behovet av fakultets- och institutionsöverskridande samordad forskning och samarbete har därför ökat.

Nya förvaltningssystem, veterinärmedicinska utmaningar, stora ekonomiska värden av jakt, ökad påverkan på skog och gröda mm leder dessutom till att det inte är enbart ekologiska frågeställningar på agendan. Framtidens viltforskning kräver därför i hög grad multidisciplinära satsningar.

Workshopen identifierade såväl kunskapsluckor, diskuterade standardisering av metoder och inte minst skapades en överblick av alla pågående och avslutade ”viltstudier” med längre tidsserier där data på sikt kanske kan tillgängliggöras. En arbetsgrupp kommer att träffas redan i augusti för att diskutera ansökningar och för att förbereda nästa uppföljande workshop som planeras till november.


Kontaktinformation