SLU-nyhet

Blandad härkomst hos bakterier bakom botulism

Publicerad: 15 september 2015

Botulinumtoxin är ett av världens farligaste gifter och orsakar den dödliga förlamningssjukdomen botulism. Hanna Skarin har i sitt doktorsarbete, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), kartlagt vilka bakteriestammar som orsakar sjukdomsutbrott bland djur och hur förmågan att producera gift sprids mellan olika stammar.

– I Sverige är det vanligast med botulism hos fåglar. Svensk slaktkyckling och sjöfåglar har drabbats hårt det senaste decenniet. Djurbotulism förekommer i hela världen, men är dåligt övervakad. Mycket tyder dock på att antalet utbrott har ökat på senare år i Europa, säger Hanna Skarin.

Den gemensamma nämnaren för de olika jordbakteriestammar som kallas för Clostridium botulinum är att de kan bilda botulinumtoxin. Jordbakterier, som ursprungligen kan vara av en annan art, kan "byta till sig" de gener (via exempelvis bakterievirus) som gör att de kan producera giftet och därmed orsaka botulism. Detta gäller exempelvis arten C. novyi, som normalt kan orsaka infektion hos både människor och djur med andra symptom än botulism.

– Forskningsområdet är tämligen outforskat på djursidan och svårt att överblicka eftersom bakterierna byter identitet med varandra. Jag har därför studerat hur förmågan att producera botulinumtoxin uppträder och sprids mellan bakteriearter.

I augusti 2003 hände det första bekräftade utbrottet av botulism i en svensk slaktkycklingsbesättning. Sjukdomen återkom och bara under 2008 konfirmerades 21 utbrott. Hur bakterien kom in till djuren, och vad den dramatiska ökningen berodde på vet inte forskarna. Hanna Skarin har studerat hur genotyperna såg ut bland annat i de bakterier som orsakade utbrotten 2008. Dessa visade sig tillhöra den genotypiska grupp som oftast påträffas vid botulismutbrott i Europa.

– Den här gruppen av C. botulinum-bakterier har en unik uppsättning rörliga gener som kan påverka bakteriens förmåga att orsaka sjukdom, eller att anpassa sig till en ny miljö, och det skulle kunna förklara varför dessa bakterier oftare orsakar botulismutbrott, säger Hanna Skarin. Den här kunskapen bidrar till bättre förståelse för hur de underliggande sjukdomsframkallande faktorerna samspelar och kan leda till nya strategier för förebyggande av botulism.

Källa: Pressmeddelande från SVA. En längre sammanfattning på svenska finns på s. 57–60 i avhandlingen, se länk nedan.

-----------------------------------------

Fil Mag Hanna Skarin, institutionen för husdjursgenetik (SLU), samt SVA, försvarar sin doktorsavhandling Genomic organization and diversity of Clostridium botulinum group III -The bug behind animal botulism vid SLU i Uppsala.

Tid: Fredagen den 18 september 2015, kl 13:15
Plats: Sal Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Miia Lindström, Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet, Finland

Mer information

Hanna Skarin
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
0708-94 75 86, e-post: hanna.skarin@sva.se

Länk till avhandlingen (pdf)
http://pub.epsilon.slu.se/12514/

Fakta om botulism
http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/viltsjukdomar/botulism


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson