SLU-nyhet

SLU:s överskott ökade

Publicerad: 22 februari 2016

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) resultat efter fjärde kvartalet 2015 är 76 miljoner kr, med ett utgående kapital på 520 miljoner kr (ca 16 procent av omsättningen). Prognosen för 2016 visar ett överskott på 72 miljoner kr. Den huvudsakliga förklaringen till att ekonomin ser bra ut är att personalvolymen minskat mer än väntat. Därtill kommer att SLU säljer den andra delen av fastigheten Ultuna 2:1 för 30 miljoner kr under 2016.

Resultatet, 76 miljoner kr, är bättre än prognosen från tredje kvartalet, 45 miljoner kr.

  • Personalvolymen fortsätter att minska – det är fakulteterna som minskar medan stödfunktionerna ökar.
  • Universitetsdjursjukhuset (UDS) visar ett underskott på minus 17 miljoner kr, sju miljoner sämre än prognosen från halvårsbokslutet. Den inlämnade nollbudgeten för 2016 kan därmed bli svår att uppnå.
  • Samtliga fakulteter visar en grundutbildning i balans, trots ökade kostnader för nya utbildningslokaler i Ulls hus.

– Det känns mycket tillfredsställande att kunna konstatera att universitetets ekonomi är i fortsatt balans. Som alltid finns enstaka organisatoriska enheter som har ekonomiska problem men överlag ser det bra ut. De ökade lokalkostnaderna i samband med nybyggenskapen har hanterats på ett mycket förtjänstfullt sätt av universitetets institutioner och nu finns det utrymme att satsa på nyanställningar, säger universitetsdirektör Martin Melkersson.

Vid SLU-styrelsens senaste möte godkändes årsredovisningen för 2015. Ur årsredovisningen:

  • Utbildningsvolymen har minskat under fem års tid. Antalet helårsstudenter var 2015 sju procent lägre än år 2011.
  • År 2015 antogs rekordfå forskarstudenter, 73 personer.
  • Den externa finansieringen har minskat med två procent mellan 2014 och 2015, men sett över en femårsperiod ökat med sju procent. I fjol utgjordes 57 procent av den forskningsfinansieringen av externa medel. Mer än hälften av externfinansieringen kommer från forskningsråd och vetenskapliga stiftelser.
  • Personalvolymen har mellan 2011 och 2015 minskat med 161 årsarbetare (minus fem procent). Forskande och undervisande personal har minskat i nästan alla kategorier.
  • SLU nådde inte riktigt regeringens mål att 42 procent av de nyanställda professorerna ska vara kvinnor. Andelen blev 36 procent.

– De senaste årens omställningsarbete på grund av besparingar inom grundutbildningen och ökningar i lokalkostnaderna har lett till att verksamheten inte har växt på samma sätt som den tidigare gjort. Nu finns dock de ekonomiska förutsättningarna för att öka antalet studenter, lärare och forskare, kommenterar Martin Melkersson.


Kontaktinformation