SLU-nyhet

Skogslandskap med allt färre trädslag gör mindre nytta

Publicerad: 16 mars 2016

Det är viktigt att bevara den trädslagsvariation som finns på landskapsnivå i Europas skogar. När stora områden nästan helt domineras av enstaka planterade trädslag minskar summan av de tjänster som ekosystemen levererar. Det visar forskare från en rad europeiska universitet, bl.a. SLU, i en studie som nyligen publicerades i PNAS.

Det finns åtskilliga studier som visar vilken betydelse biologisk mångfald har för ett ekosystems funktioner och de tjänster som vi människor drar nytta av. I nästan alla dessa studier har det dock handlat om experiment på enskilda försöksplatser. Den stora studie som nu redovisas är den första som visar att biologisk mångfald också kan ha betydelse på landskapsnivå, när det gäller trädslagsfördelningen i europeisk skog.

– Det vi visar kan få djupgående konsekvenser för vårt sätt att sköta skogar, säger professor Jan Stenlid från SLU, en av författarna. Den trädslagsmässiga likriktningen i dagens skogsbruk verkar ha en tidigare helt okänd negativ inverkan på landskapets mångfunktionalitet.

I samarbetsprojektet, som letts av forskare från Berns universitet, medverkade forskare från 29 olika institutioner, bland dem Diem Nguyen och Jan Stenlid från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Med hjälp av data från skogar i Tyskland, Finland, Polen, Rumänien, Italien och Spanien gjordes datorsimuleringar för att undersöka vilka konsekvenser biologisk likriktning och förlust av lokala trädslag har på sexton värdefulla ekosystemfunktioner, bland annat virkesproduktion, lagring av koldioxid, resistens mot skadegörare, omsättning av markförna, mångfald av fågel och skogsföryngring.

Negativa effekter på regional nivå
I studien skiljer forskarna på lokal och regional mångfald. Lokal mångfald definieras som många olika trädslag inom ett enskilt, avgränsat område, medan regional mångfald avser artrikedom inom flera sådana närbelägna områden betraktade tillsammans. Resultaten visade att en lokal minskning av antalet trädslag gav mycket varierande effekter. En minskad mångfald på regional nivå var däremot nästan alltid negativ för många ekosystemtjänster, och det gällde i samtliga länder i undersökningen.

Om målet är att underhålla många ekosystemtjänster samtidigt i en region, bör alltså lokala monokulturer kompenseras med närliggande områden med större trädslagsvariation. Anledningen är att trädslagen bidrar olika mycket till olika tjänster; i de polska skogarna ger t.ex. granen hög timmerkvalitet, medan avenboken ger en mer varierad vegetation som tilltalar turister.

Studiens övergripande budskap är att landskap med variationsrika skogar ger mer ekosystemtjänster än landskap där alla skogar domineras av samma trädslag. Man kan alltså gynna en bredare palett av ekosystemtjänster genom att bryta likriktningen av skogslandskapet och plantera blandskog och skog som innehåller flera olika dominerande arter på landskapsnivå. Flest ekosystemtjänster på regional nivå kan sannolikt underhållas i skogar med närliggande, lokala bestånd som var för sig är artrika, men med olika artsammansättning.

Stora risker för fortsatta förluster
Studien visar alltså ett skogsbruk inriktat på plantering av ett fåtal dominerande trädslag riskerar att leda till fortsatta förluster av mycket värdefulla ekosystemtjänster i Europas skogslandskap.

– Naturligtvis är det de enskilda markägarnas egna intressen som styr vilka tjänster som har högst prioritet på lokal nivå, säger Göran Stenlid. Våra resultat kan dock ses som en tydlig uppmaning till världens skogsägare att eftersträva större regional artrikedom i skogsskötseln.


Mer information

Jan Stenlid, professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 18 07, jan.stenlid@slu.se

Diem Nguyen, doktorand vid samma institution
018-67 27 94, diem.nguyen@slu.se

Den vetenskapliga artikeln
Biotic homogenization can decrease landscape-scale forest multifunctionality. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1517903113


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson