Forskning vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 18 september 2020

LTV-fakulteten har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. 2019 tillkom ännu ett ämnesområde; djurmiljö och byggnadsfunktion.

Den globala utmaningen är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning med föda, rent vatten, fibrer, material och energi. Forskningen vid LTV-fakulteten bidrar på olika sätt till framväxten av en biobaserad samhällsekonomi.

Landskapsarkitektur

Forskningen inom landskapsarkitektur handlar bland annat om mångfunktionella landskap och dess betydelse och användning för människan. Forskning bedrivs inom bland annat trädgårdshistoria, förvaltning av stadens utemiljöer, design samt landskapsvård och parkutveckling. Ett unikt område är den landskapsinriktade miljöpsykologin där naturens roll för människans livskvalitet och hälsa studeras.

SLU Landskap är en plattform för att samla kraft inom ämnet landskapsarkitektur. Det är en av Europas största miljöer för forskning, undervisning och samverkan inom landskapsarkitektur.

Trädgårdsvetenskap

Forskningen inom trädgårdsvetenskap berör hela odlingskedjan. Detta innefattar produktion av livsmedel, industriråvaror, prydnadsväxter samt förvaring och marknadsföring. Viktiga forskningsområden är kemisk ekologi och livsmedelssäkerhet samt kvalitet och näringsinnehåll hos frukt, bär och grönsaker.

SLU Trädgård är en plattform där arbete pågår med att samla kraft inom ämnesområdet trädgårdsvetenskap.

Växtproduktionsvetenskap

Forskningen inom växtproduktionsvetenskap inkluderar växtförädling, odlingssystem och växtskydd och har som mål att öka produktionen inom trädgårdsodling, jordbruk och skogsnäring på ett uthålligt sätt.

Djurmiljö och byggnadsfunktion

Ämnesområdet omfattar forskning, samverkan och undervisning om inverkan av teknik och stallmiljö i olika skötselsystem för husdjursproduktion, på framför allt djurvälfärden, men också med tanke på den omgivande miljön. Läs mer här.

Du kan läsa mer om forskningen vid fakulteten på institutionernas webbplatser.

Forskarutbildning

På LTV-fakulteten bedrivs forskarutbildning med olika inriktningar inom ämnena lanskapsplanering, trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap, teknologi och biologi. Mer information för dig som vill bli forskarstuderande finns på SLU:s gemensamma webbplats för forskarutbildning.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se