Forskningsprojekt inom SLU Landskap

Senast ändrad: 10 december 2019

Landskapsarkitektur är en "sammansatt" disciplin, som inbjuder till korsbefruktning av rumsliga, vetenskapliga, kulturella, historiska och regulatoriska perspektiv inom samhällets mest angelägna frågor. Den gör avvägningar mellan naturliga processer och rumsliga förhållanden, människors praktiker, övriga livsformers villkor liksom artefakter, vad gäller markanvändning och miljögestaltning. Landskapsarkitekturen förutsätter att alla dessa saker inte existerar isolerat, utan som rörliga delar i ett komplext nätverk av samtidiga utbyten i flera riktningar.

Fältet erbjuder kunskapsramar, forskningsmodeller och designmetoder för att hantera kombinationer av kvalitativa och kvantitativa frågor. Internationellt erkänns landskapsforskning och -utbildning alltmer som funktioner av en handlingsinriktad granskning av viktiga utmaningar, som hållbarhet, resursbrist och klimatförändringar, vilket påverkar rumsliga och sociala miljöer i mindre och större skala.

Urbanisering präglar alla delar av vår värld, och samhället står inför allvarliga miljöutmaningar. I en period av snabb förändring har europeiska forskningsrådet uttryckt ett behov av transformativa forskningsmetoder som kan skapa nya perspektiv, liksom metodiska framsteg. Landskapsforskare idag måste sträva efter att göra mer än att bevisa teorier. De måste sträva efter att producera fungerande kunskaper som kan tillämpas på svårtolkade problem i en tid av osäkerhet.


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se