Om SLU Horticulture

Senast ändrad: 31 oktober 2019
SLU_110902_3730vwe.jpg

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård.

I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de stora samhällsutmaningarna kräver institutionsövergripande samarbeten och högre grad av systemtänkande och tvär-­ och mångvetenskapliga ansatser.

De båda huvudtemana i strategin, Urbana och rurala landskap samt Produktionssystem för företagande och konsumtion, har stark bäring på trädgårdsvetenskapen och trädgårdssektorn.

Stark tillväxtbransch

Förutom interna SLU-motiv för en satsning på trädgårdsområdet, finns starka omvärldsfaktorer som talar för en sådan: Trädgård är den starkaste tillväxtbranschen inom svenskt lantbruk, det finns ett stort intresse för odling bland olika samhällsgrupper, konsumtionen av grönsaker ökar stadigt och en ökad konsumtion av frukt och grönt förordas av såväl hälso- som miljö- och klimatskäl, samtidigt som växternas och naturens betydelse för rekreation och hälsa är oomtvistad.

Innovationskraft

Digitalisering, automation och robotisering förändrar värdekedjan och driver tillsammans med ändrade konsumentbeteenden innovation. Det finns ett ökande intresse för hortikulturens möjligheter att bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar. Kunskapsbehovet är stort, såväl inom produktion, produktutveckling och marknadsföring, som från konsumentsidan kring mat, livskvalitet och hälsa.

Positionering av ämnet

SLU Horticulture kan bidra till att positionera SLU inom den växande hortikulturella verksamheten i samhället både i näringsliv, offentlig sektor och i den ideella sektorn, såväl nationellt som internationellt. Synlighet och samarbete är också en förutsättning för större framgångar i rekrytering av medarbetare och studenter och i tilldelning av externa anslag.

Det är viktigt att utvecklingen av SLU Horticulture även tillvaratar samverkansmöjligheter med SLU Landscape, Verksamhetsområde Jordbruk och andra verksamhetsområden där det är relevant.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se