Bortförelse av jordbrukets växtrester som råvara för den växande bioekonomin – effektivitet av mellangrödor för att undvika negativa miljömässiga konsekvenser

Senast ändrad: 24 maj 2023
Skörd av mellangrödan havre. Fotograf Sven-Erik Svensson

Projekts mål är att generera en kunskapsbas om hur storskalig skörd av växterrester i jordbruket i kombination med odling av mellangrödor kan bidra till att täcka det framtida behovet för biomassa för livsmedel samt biobaserade kemikalier och drivmedel utan negativa konsekvenser för miljön. Detta projekt kommer (a) att undersöka effekterna av en storskalig bortförsel av växtrester inom jordbruket; (b) kapaciteten av odling av mellangrödor för att undvika negativa miljökonsekvenser av bortförseln samt (c) potentialen av växtrester och mellangrödor att bidra som råvara till bioekonomin.

Denna kombination av bortförseln av växtrester och odling av mellangrödor (MG; fånggrödor, täckgrödor) föreslås som åtgärd för en hållbar intensifiering; (1) för att reducera t.ex. näringsläckage, risk för erosion, växtföljdssjukdomar, och (2) för att öka ekosystemtjänster såsom markkolsuppbyggandet, ogräskonkurrens och provision av biomassa.

Följande delmål fokuseras på med hjälp av livscykelanalys: (i) kvantifiering av miljöutsläpp och markkolsförändringar orsakat av borttagning av växtrester, produktion av MG (odling och skörd) samt användning av den borttagna biomassan för produktion av livsmedel, foder, kemikalier och drivmedel; (ii) bedömningen av miljömässiga, socioekonomiska och teknikekonomiska effekter av dessa åtgärder; och (iii) utformning och utvärdering av strategier för att använda dessa åtgärder för hållbar intensifiering.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas

Projekttid:2022-2024

Projektledare: Thomas Prade, Department of Biosystems and Technology, SLU

Övriga medverkande: Lovisa Björnsson, Lunds University, Helena Aronsson, SLU, Maria Viketoft, SLU