Miljöanalys vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 02 oktober 2018

Miljöanalys

Miljöanalys är ett av SLUs verksamhetsområde och finns vid alla tre fakulteter. Inom miljöanalys finns i sin tur sex program som knyter an till miljöbalkens olika miljökvalitetsmål. Ett av dessa program, Bebyggd miljö, ansvarar LTV-fakulteten i Alnarp för.

Programmet Bebyggd miljö handlar om att kartlägga och analysera staden och den tätortsnära miljön. Det handlar om människans hälsa och upplevelse av staden, men även frågor som stadsutbredning och planering av grön- och vattenområden. Resultaten ska stödja uppföljningen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

 Vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning finns två projekt knutna till programmet bebyggd miljö:

-          Barns utemiljö i urban kontext

-          Miljökompensation inom väg- och järnvägsprojekt

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: jesper.persson@slu.se