På gång just nu

Senast ändrad: 04 april 2022

Stora delar av Tor Nitzelius park anlades under 1980-talet. Under årens lopp har marken och lokalklimatet förändrats.

Anläggning av fältskikt

Fältskikt kräver aktiv insats
 Idag är det dags att komplettera med fältskikt. Fältskikt kallas den vegetation som finns närmast marken och kan utgöras av buskar, gräs, ormbunkar och örter . Det finns en felaktig uppfattning om att fältskiktsarterna ’kommer av sig själva’. Tyvärr är det inte så enkelt. Många av skogsarter tex vitsippa Anemone sylvestris sprider sig mycket långsamt och de matttor som man ser i äldre skogar har tagit många decennier för att nå sin utbredning. Lika viktigt som att plantera buskar och träd är att göra detsamma med fältskiktet.

Marken
Lite förenklat kan man påstå att för ett fältskikt överhuvudtaget ska etablera sig måste marken ha ett tillräckligt högt humusinnehåll och därför är det viktigt att de löv som faller får ligga kvar och förmultna. Jorden i Tor Nitzelius park har fortfarande ett högt mineralinnehåll och kräver därför tillförsel av organiskt material.

Koncept i Tor Nitzelius park
Den övergripande idén vid planeringen av ett fältskikt i Tor Nitzelius park är att låta det spegla den komplexitet som finns i det vedartade materialet. Ju färre arter i träd- och buskskikt desto enklare fältskikt. Fältskikten anläggs med olika design- och skötselprinciper som grund som sedan kan jämföras och utvärderas. 
Under våren ska fältskiktet anläggas på tre ytor i Tor Nitzelius park, ’Ostasien’, ’Nordamerika’ och det långsmala mångskiktade högbeståndet mellan dessa. Exotiskt växtmaterial från Ostasien respektive Nordamerika kommer att användas i de två förstnämnda ytorna och den tredje kommer att ha ett mellaneuropeiskt tema.

Gallring
Den närmaste tiden kommer gallring att utföras i Tor Nitzelius park. Detta arbete är av stor vikt för att parkens karaktär ska utvecklas och renodlas. Många av de träd som fungerat som amträd (planteras som skydd för de som växer långsammare och är känsligare) kommer att tas ned. Dessutom måste vissa långsammare arter få mer utrymme att växa i för att inte konkurreras ut.

Olika delar
Alnarps landskapslaboratorium är inte en samlad anläggning utan dess olika delar finns på olika platser i Alnarp. Landskapselementen studeras inte som isolerade företeelser utan i sitt landskapliga sammanhang. Förutom Tor Nitzelius park och Alnarps Västerskog, som är de tydligaste delarna i landskapslaboratoriet, ingår exempelvis vägplanteringarna mellan Alnarp och Åkarp. Även de ängsytor, mellanfältsytor, som delar upp åkrarna väster om Alnarp ingår.


Kontaktinformation